Általános Szerződési Feltételek

forgalmazók számára

 1.            Bevezető és általános rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF, vagy Általános Szerződési Feltételek) tartalmazzák a Havasweb Kft. (székhely: 1185 Budapest, Nagybánya utca 54, Cg.: 01-09-914821 a továbbiakban: Szolgáltató) www.italkereso.hu URL alatt elérhető weboldalán és a Társaság jogosultsága alá eső és termékhez kapcsolódó technikai felületein, platformjain, közösségi média oldalain, hírlevelében (a továbbiakban: Felület) elérhető, továbbá az ÁSZF szerinti szolgáltatásai (a szolgáltatások összessége a továbbiakban: Szolgáltatás) nyújtására és igénybevételére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.

 

A Szolgáltatásokat a Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározottak szerint létrejövő egyedi szerződések megkötése, illetve a megrendelések elfogadását és visszaigazolását követően nyújtja. A jelen ÁSZF, a hatálya alá tartozóan megkötött valamennyi szerződésére irányadó, ezen szerződések részét képezi az egyedi szerződések eltérő és kifejezett rendelkezésének hiányában. A szerződések írásbeli megkötésével, az aláírt megrendelőlap elektronikus

elküldésével, valamint a megrendelés elküldése, jóváhagyása előtt a Felületen tett nyilatkozattal a Megrendelő részéről a jelen ÁSZF tartalma (ide értve az ÁSZF-ben hivatkozott dokumentumokat is) megismertnek és elfogadottnak minősül, és irányadó a felek kötelmére. Az ÁSZF a felek között létrejövő kötelmekre külön, és kifejezetten erre irányuló kikötés hiányában is minden esetben irányadó.

 

A Szolgáltatás megrendelője a továbbiakban: Megrendelő. A Szolgáltató a Megrendelő által igénybe venni kívánt Szolgáltatások szerződésszerű biztosítására, míg a Megrendelő az ÁSZF és a vonatkozó szerződés feltételeinek maradéktalan megtartása mellett, az adott szolgáltatásra vonatkozó, megrendelés szerinti díj megfizetésére vállal kötelezettséget. A Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban megtesz minden olyan, az érdekkörébe tartozó cselekményt, illetve megad minden olyan információt, amely a Szolgáltatás nyújtásához szükséges. A Szolgáltató a Szolgáltatásához kapcsolódó egyes szolgáltatási elemeket a Felületen, illetve a Forgalmazói Adminisztrációs Felület  funkcionalitásain keresztül nyújtja. A Felületen a cég képviselője által indított megrendelés és egyéb szerződéskötési igénybejelentés alapján a Szolgáltató által regisztrált cég is hozzáférhet a Forgalmazói Adminisztrációs Felülethez.

 

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés csak abban az esetben minősül a Szolgáltató által

elfogadottnak, ha a megrendelést a Szolgáltató visszaigazolja. Amennyiben a megrendeléssel összefüggésben több

visszaigazolás történik, úgy az érintett szolgáltatás tekintetében a Szolgáltató utolsó visszaigazolása irányadó. A

visszaigazolásra nem került megrendelésekért a Szolgáltató nem felel.

 

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az aktuális Megrendelők listáját a Felületén feltünteti.

 

A Szolgáltató természetes személyek számára nem vállalja a Szolgáltatás nyújtását, így a Megrendelő természetes személy nem lehet.

 

 2.            Fogalmak

Portál: a Szolgáltató által üzemeltetett www.italkereső.hu oldal.

Felhasználó: a Portál látogatója, illetőleg mindenki, aki a Portál szolgáltatását igénybe veszi.

Szolgáltató: a Portált üzemeltető Havasweb Kft.

Partner, Megrendelő: a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló személy, akinek a termékeire vonatkozó adatok és információk a Portálon megjelennek. Partner az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akivel a Szolgáltató szolgáltatás igénybevételére jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban ÁSZF), valamint a Megbízási szerződésben meghatározott feltételekkel jogviszonyt hoz létre. Szolgáltató és Megbízó együttesen továbbiakban Felek.

Forgalmazói Adminisztrációs Felület: adminisztrációs felület melyhez a Megrendelő aktív megrendelés esetén hozzáférhet.

 

 3.            A megrendelés

A kapcsolatfelvétel és a Megrendelő igényeinek bejelentése a következő módokon történhet;

(i) e-mail útján,

(ii) egyes szolgáltatások esetén a Felületre történő feltöltéssel,

(iii) telefonon keresztül.

 

               3.1.        E-mail útján

E-mail útján történő igénybejelentés: a Megrendelő a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó igényeit email útján is eljuttathatja a Szolgáltatóhoz a hello@italkereso.hu vagy egyéb, a Felületen közzétett e-mailcímre történő megküldéssel (a továbbiakban a

Megrendelő szolgáltatással kapcsolatos e-mail üzeneteinek a küldése esetén, ezen e-mail címekre történő küldés értendő). Az e-mail üzenetben a Megrendelő megfogalmazza a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényeit. Az igénybejelentés nem minősül megrendelésnek.

 

A Megrendelőnek az alábbi adatokat szükséges Szolgáltató részére megadnia a szolgáltatás tényleges igénybevételéhez szükséges Megrendelőlap előkészítéséhez:

·         a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal egyezően a Megrendelő elnevezése, székhelye, adószáma, számlázási e-mail címe, kapcsolattartó személy neve és elérhetősége

·         megrendelni kívánt szolgáltatás megjelölése, időtartama, típusa, megjelenés kívánt kezdő dátuma

 

               3.2.        Felületen történő feltöltés

Felületre történő feltöltés: a Megrendelőnek lehetősége van a Felületről kezdeményezni a megrendelést. A szolgáltatás részeként, a Felületen közzétett mértékű külön díjfizetés ellenében igényelhetőek további szolgáltatások vagy kiegészítő szolgáltatások. A Megrendelőlap elküldése után Szolgáltató elektronikus úton küldi a PDF alapú (nem eSzámla) számlát, mely kiegyenlítése után a szolgáltatás aktiválásra kerül.

A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy a megjelenő hirdetést bármikor moderálja, és amennyiben az ÁSZF, vagy a szerződés rendelkezéseivel összhangban nem álló körülményeket észlel, úgy javaslatot tesz a módosításra. Amennyiben ezt a javaslatot a Megrendelő nem fogadja el, vagy arra határidőben (3 munkanap) nem reagál, úgy a Szolgáltató jogosult a hirdetés törlésére. Ilyen esetben a Szolgáltatás teljesítettnek minősül és a Megrendelő a már megfizetett díj visszaigénylésére nem jogosult.

 

               3.3.        Telefonos úton

Mind a regisztrált, mind pedig a nem regisztrált Megrendelőknek lehetőségük van jelen ÁSZF-ben megadott, illetve a Felületen folyamatosan elérhetővé tett telefonszámo(ko)n a

szolgáltatások megrendelésének, a megrendelés kiegészítésének telefonos úton történő kezdeményezésére, illetve egyes megrendelések paramétereinek módosítására.

Megrendelő - amennyiben már rendelkezik regisztrációval, azonosítását követően – a telefonbeszélgetés során közli a Szolgáltató munkatársával a szolgáltatás iránti igényét. Amennyiben a Megrendelő még nem rendelkezik regisztrációval, a szolgáltatás tényleges igénybevételéhez szükséges Megrendelőlap előkészítéséhez a 3.1 pontban meghatározott adatokat szükséges Szolgáltató részére megadnia. A megrendelés folyamatára, az azt követő eljárásra, a szerződés létrejöttére, teljesítésére, stb. a jelen ÁSZF rendelkezései megfelelően irányadóak.

 

 

 4.            A megrendelés folyamata

(i)

A Szolgáltató a hozzá eljuttatott adatok alapján elkészíti a megrendelőt melyet a Megrendelőhöz eljuttat jóváhagyásra link formájában. Jóváhagyást vagy véglegesítést követően a megrendelés véglegesnek minősül. A megrendelés Szolgáltató részére történő elküldése csak abban az esetben lehetséges, ha Megrendelő a Megrendelőlap alján lévő négyzet bejelölésével az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és az Adatkezelési Tájékoztató megismerését igazolja. Szolgáltató a megrendelés megerősítése után a számlát kiállítja és elektronikusan eljuttatja a Megrendelőhöz (e-mailben). A számlán szereplő ellenérték, amikor a Szolgáltató bankjában megjelenik a megrendelt szolgáltatást aktiválja.

 

(ii)

A Megrendelő a Szolgáltató valamelyik felületén jelzi a megrendelés szándékát. A szükséges adatok rögzítése után valamint a megrendelés tárgyát képező szolgáltatás kiválasztását követően a megrendelés véglegesnek tekinthető. A megrendelés Szolgáltató részére történő elküldése csak abban az esetben lehetséges, ha Megrendelő a Megrendelőlap alján lévő négyzet bejelölésével az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és az Adatkezelési Tájékoztató megismerését igazolja. Szolgáltató a számlát kiállítja a Felületen megadott adatok alapján és elektronikusan eljuttatja a Megrendelőhöz (e-mailben). A számlán szereplő ellenérték amikor a Szolgáltató bankjában megjelenik a megrendelt szolgáltatást aktiválja.

 

 

A Megrendelő szavatolja, hogy minden esetben kizárólag a valóságnak megfelelő, illetve hiteles adatokat ad meg a megrendeléssel, illetve a szerződéssel összefüggésben. A Megrendelő a megrendelési folyamat során, így különösen az általa történő jóváhagyások megtétele előtt, köteles az adatainak és a megrendelése tartalmának ellenőrzésére. Amennyiben a Megrendelő az adatokban elírást, vagy hibát észlel és/vagy a megrendelés tárgyán és/vagy tartalmán módosítani kíván a szerződés létrejöttét megelőzően, úgy a hivatkozott körülményeket (pld.: elírás) és/vagy a fenti szándékát a Megrendelőlap aláírását és a Szolgáltatónak való megküldését megelőzően, illetve az online jóváhagyás megtétele előtt jelezheti a Szolgáltató ügyfélszolgálata felé módosítás, pontosítás, javítás végett. A szolgáltatás aktiválását követően annak módosítására, pontosítására, javítására a Forgalmazói Adminisztrációs Felületen van lehetőség

 

 

 5.            Szolgáltatás ismertetése

A Szolgáltató a Megrendelő számára a következő Szolgáltatásokat kínálja: Alapszolgáltatások elnevezései (szolgáltatás neve):

1.    Max 50

2.    Max 150

3.    Max 1000

4.    Max 5000

 

 

Az alapdíjon felül fizetendő, külön díjazás ellenében igényelhető szolgáltatási elemek, továbbiakban hatékonyság növelő szolgáltatások:

1.    Fix kiemelés

2.    Turbó kiemelés

3.    Közösségi média megjelenés

4.    Hírlevél megjelenés

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltatások terjedelmét és / vagy specifikálását saját belátása szerint megváltoztassa a jogszabályi keretek között.

 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások minőségének biztosítása, javítása, a Szolgáltatások fejlesztése, valamint az esetleges panaszok jövőbeli elkerülése érdekében Szolgáltató a Szolgáltatással való elégedettséget mérő kérdőívet küldhet a Megrendelőnek elektronikus úton vagy felkeresheti telefonon ebből a célból. A kérdőív kitöltése, a válaszadás a Megrendelő részéről fakultatív, az kizárólag a Megrendelő önkéntes döntésén és hozzájárulásán alapszik.

 

Szolgáltató megjelenési felületet bocsát rendelkezésre a Portálon úgy, hogy a Partner termékkínálatát integrálja a Portál szolgáltatásába azzal a céllal, hogy a Megrendelő számára ügyfeleket nyerjen. Az integrálás formája és mértéke, valamint a termékkínálat bemutatása, ideértve a termékek kategóriákba rendezését is, a Szolgáltatónál megszokott módon történik. Szolgáltató a Portál keretében üzemeltetett szolgáltatás folyamatos továbbfejlesztése érdekében bármikor és a Partner előzetes értesítése nélkül jogosult az ehhez szükséges változtatások elvégzésére. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel valamely konkrét siker bekövetkezéséért, különösen nem egy minimális számú átkattintás létrejöttéért, vagy a keletkezett átkattintásokon keresztül egy a Partnernél generált minimális forgalomért.

 

 

A Megrendelő szavatolja, hogy a feltöltött termékek sem közvetlenül, sem közvetett módon nem tartalmaz jogsértő információt vagy adatot, nem sérti harmadik fél jogát, vagy jogos érdekét, továbbá a termékleírás csak olyan feltételeket tartalmaz, vagy ígér, amelyeket a termék ténylegesen tartalmaz. A Megrendelő felelőssége kiterjed többek között annak biztosítására is, hogy a termék nem tartalmaz szerzői és szomszédos jogokat, illetve személyiségi vagy egyéb személyhez fűződő jogokat sértő alkotóelemeket; jogosulatlanul, vagy egyébként tiltott módon megszerzett adatokat, üzleti-, vagy magántitkokat; megtévesztő jellegű adatokat; bűncselekményre felbujtást; szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás keltésére alkalmas alkotóelemeket; olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek becsületsértők, vagy rágalmazóak, amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi méltóságra; súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak vagy válthatnak ki; becsmérlők vagy megalázók; faji, vallási vagy politikai ellentétet szítanak vagy szíthatnak; elfogadhatatlan mértékű félelem vagy nyugtalanság érzetét keltik; vagy bárkinek a magánéletét vagy a nyugalmát indokolatlanul zavarják.

 

A Megrendelőnek a termék leírását a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett helyesírási szabályoknak megfelelően kell elkészítenie. A Szolgáltató a hirdetés szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat a Megrendelővel való egyeztetés nélkül is elvégezheti.

 

               5.1.        Alapszolgáltatások, általános szabályok

Minden alapszolgáltatáshoz a Szolgáltató lehetővé teszi havi, negyedéves, féléves és éves előfizetés lehetőségét. A hónapot 30 napos időintervallumban méri Szolgáltató. Negyedéves előfizetés 3*30 nap, féléves előfizetés 6*30 nap, éves előfizetés 12*30 nap.

 

A Szolgáltatások kezdő napja a számla ellenértékének beérkezését követő nap, a szolgáltatás utolsó napja a megrendelt szolgáltatási időtartamok szerinti lejárati napja. A szolgáltatási időtartam utolsó napját követő napon az adott Megrendelő már nem jelenik meg a Felületen és a Forgalmazói Adminisztrációs Felülethez sem fér hozzá . A Szolgáltatót minden esetben a tárgyi szolgáltatás szerződés szerinti díja illeti meg, így abban az esetben is, ha a hivatkozottak szerint az Megrendelés megjelentetésének az időtartama kevesebb, mint 30 naptári nap. A termékek feltöltése nem a Szolgáltató feladata, erre a megrendelőnek 2 féle lehetőség nyílik: Forgalmazói Adminisztrációs Felületen tölti fel saját maga manuálisan vagy Árlista Feed-en keresztül automatikusan mely lehet XML vagy CSV alapú. A 2 féle feltöltési módszer között vagylagos kapcsolat van, egy időben egy Megrendelőre csak egyik verzió vehető igénybe. Az Árlista Feed kapcsolatos technikai részletek itt érhetőek el.

A termékekről megadható információk (paraméterek):

1.    Termék neve (maximum 240 karakter)

2.    Termék leírása (maximum 4000 karakter)

3.    Termék kategóriája (maximum 240 karakter)

4.    Termék fogyasztói ára (maximum 12 karakter)

5.    Termék szállítási ideje (maximum 60 karakter)

6.    Termék szállítás díja (maximum 12 karakter)

7.    Termék URL (maximum 240 karakter)

8.    Termékfotó (1 darab, maximum 2 MB méretű)

 

Árlista Feed esetén minden nap 1x automatikusan frissülnek a termékek a listában elértek alapján.

 

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hirdetésben alapáron céglogója és a hivatalos weboldalának elérhetősége kizárólag egy-egy helyen jelenhet meg, további weboldal elérhetőségeket, linkeket és hyperlinkeket nem tartalmazhat a termék egyik paramétere sem (kivéve a termék URL paramétert).

 

Alapszolgáltatások ismertetése

Max 50

1.    Maximálisan egyidejűleg 50 aktív termék érhető el (az inaktív termékek nem számolódnak bele)

2.    Hozzáférés biztosítása a Forgalmazói Adminisztrációs Felülethez

3.    Manuális termékfeltöltés és módosítás lehetősége a Forgalmazói Adminisztrációs Felületen

4.    Statisztika megtekintése a Forgalmazói Adminisztrációs Felületen

5.    Beállítási lehetőségek a Forgalmazói Adminisztrációs Felületen (jelszó, logó, alapértelmezett szállítási idő és szállítási költség)

6.    Havi statisztika e-mail

7.    Webshop funkció biztosítása (megrendelés továbbítása Megrendelő számára)

 

Max 150

1.    Maximálisan egyidejűleg 150 aktív termék érhető el (az inaktív termékek nem számolódnak bele)

2.    Hozzáférés biztosítása a Forgalmazói Adminisztrációs Felülethez

3.    Manuális termékfeltöltés és módosítás lehetősége a Forgalmazói Adminisztrációs Felületen

4.    Automatikus termékfeltöltés lehetősége Árlista Feeden keresztül (XML, CSV)

5.    Statisztika megtekintése a Forgalmazói Adminisztrációs Felületen

6.    Beállítási lehetőségek a Forgalmazói Adminisztrációs Felületen (jelszó, logó, alapértelmezett szállítási idő és szállítási költség)

7.    Havi statisztika email

8.    Webshop funkció biztosítása (megrendelés továbbítása Megrendelő számára)

 

Max 1000

1.    Maximálisan egyidejűleg 1000 aktív termék érhető el (az inaktív termékek nem számolódnak bele)

2.    Hozzáférés biztosítása a Forgalmazói Adminisztrációs Felülethez

3.    Manuális termékfeltöltés és módosítás lehetősége a Forgalmazói Adminisztrációs Felületen

4.    Automatikus termékfeltöltés lehetősége Árlista Feeden keresztül (XML, CSV)

5.    Wordpress WooCommers plugin Árlista Feed integráció

6.    Statisztika megtekintése a Forgalmazói Adminisztrációs Felületen

7.    Beállítási lehetőségek a Forgalmazói Adminisztrációs Felületen (jelszó, logó, alapértelmezett szállítási idő és szállítási költség)

8.    Havi statisztika email

9.    Webshop funkció biztosítása (megrendelés továbbítása Megrendelő számára)

 

Max 5000

1.    Maximálisan egyidejűleg 5000 aktív termék érhető el (az inaktív termékek nem számolódnak bele)

2.    Hozzáférés biztosítása a Forgalmazói Adminisztrációs Felülethez

3.    Manuális termékfeltöltés és módosítás lehetősége a Forgalmazói Adminisztrációs Felületen

4.    Automatikus termékfeltöltés lehetősége Árlista Feeden keresztül (XML, CSV)

5.    Wordpress WooCommers plugin Árlista Feed integráció 

6.    Statisztika megtekintése a Forgalmazói Adminisztrációs Felületen

7.    Beállítási lehetőségek a Forgalmazói Adminisztrációs Felületen (jelszó, logó, alapértelmezett szállítási idő és szállítási költség)

8.    Havi statisztika email

9.    Webshop funkció biztosítása (megrendelés továbbítása Megrendelő számára)

 

               5.2.        Hatékonyság növelő szolgáltatások ismertetése

A Hatékonyság növelő szolgáltatások csak Alapszolgáltatás mellé, külön díjfizetés ellenében vehető igénybe.

 

Fix kiemelés

Megrendelőnek lehetősége van egy vagy több adott terméket főoldalon vagy kategória oldalon egy fix reklámfelületen megjelentetnie. A szolgáltatás típusától függően lehet idő alapú, megjelenés alapú vagy kattintás alapú. A szolgáltatás csak meglévő Alapszolgáltatás mellé igényelhető.

 

Turbó kiemelés

Megrendelőnek lehetősége van kiemelt helyen megjelennie egy termék adatlapon. A szolgáltatás típusától függően lehet idő alapú, megjelenés alapú vagy kattintás alapú. A szolgáltatás csak meglévő Alapszolgáltatás mellé igényelhető.

 

Közösségi média megjelenés

Megrendelőnek lehetősége van a Szolgáltató által üzemeltetett közösségi oldalakon külön megjelenésre. A szolgáltatás típusától függően lehet idő alapú, megjelenés alapú, kattintás alapú vagy eseti. A szolgáltatás csak meglévő Alapszolgáltatás mellé igényelhető.

 

Hírlevél megjelenés

Megrendelőnek lehetősége van a Szolgáltató saját tulajdonában lévő hírlevél feliratkozói bázisának hírlevél megjelenésre. A hírlevelet Szolgáltató küldi ki, a Megrendelővel egyeztetett tartalmat. A szolgáltatás típusától függően lehet megjelenés alapú, kattintás alapú vagy eseti. A szolgáltatás csak meglévő Alapszolgáltatás mellé igényelhető - a jogszabályi keretek között - megadott tartalmú eDM levelet küld a Megrendelővel egyeztetett időpontban, az egyeztetett célcsoportnak.

 

 6.            Fizetési feltételek

A Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatásokról – eltérő megállapodás hiányában vagy az ÁSZF eltérő rendelkezése esetén – a mindenkori Tarifaárak (elérhető a www.italkereso.hu/arak oldalon) alapján 8 napos fizetési határidővel, állítja ki a számlákat Megrendelő felé és azt elektronikusan megküldi Megrendelő részére. A tarifaárak változásáról a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 30 nappal tájékoztatja a Megrendelőket. Az egyes szolgáltatások díja egyedi megállapodás alapján a jelen ÁSZF-től/Felületen közzétett Tarifaáraktól eltérhet. A Szolgáltató a szolgáltatás ellenértékének beérkezéséig nem köteles a szolgáltatás nyújtása iránt intézkedni.

Külföldi Megrendelő részére a számlák a teljesítési időpont napján érvényes OTP középárfolyamon számolt devizaérték szerint kerülnek kiállításra. A számla ellenértékét a számla szerinti pénznemben kell rendezni.

 

Megrendelő a szolgáltatás díját Szolgáltató számlán feltüntetett bankszámlájára történő átutalás útján köteles a 6. pont szerinti fizetési határidőn belül megfizetni. A számla kiegyenlítésével kapcsolatos bankköltségek a Megrendelőt terhelik. Külföldi megrendelés esetén a külföldi és a belföldi bankköltség is a Megrendelőt terheli.

 

A fizetés teljesítésének időpontja a számla ellenértékének jóváírása a számlán megadott bankszámlaszámon. Bármely számlával kapcsolatos kifogás csak a vitatott tételt érinti, a többi tétel, valamint a számla esedékességén nem változtat. A számlával kapcsolatos kérdéseket, kifogásokat, annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül írásban kell közölni. E határidőn túl reklamációnak helye nincs, Megrendelő a számla vitatásának jogáról kifejezetten lemond. Megrendelő a jelen pontban rögzítetteket kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

 

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő Polgári Törvénykönyvben a vállalkozások közötti szerződésekre meghatározott mértékű késedelmi kamatot, valamint számlánként, – a Szolgáltató fizetési felszólítása nélkül - a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben meghatározott mértékű behajtási költségátalányt köteles fizetni, kivéve, ha a Megrendelő késedelmét kimenti.

 

 7.            A szerződés létrejötte

Amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik, a szerződés

a) a Szolgáltató által előkészített Megrendelőlap, mint ajánlat, a Megrendelő képviseletére jogosult személye által – cégszerűen – aláírt példányának a Szolgáltatóhoz történt  megérkezésével, mint elfogadással jön létre,

vagy b) a Megrendelőlap Megrendelői felületen történő elektronikus jóváhagyásával.

A Megrendelőlap elfogadásával a szerződés létrejön, azonban a szerződés a díj megfizetésével hatályosul. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári törvénykönyvben (2013. évi V. törvény), és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak az irányadóak.

A szerződés kizárólag magyar nyelven kerül(het) megkötésre. A Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát.

A Megrendelő elfogadja, hogy a szerződéskötés módja a megrendelés összetettségének függvényében változhat, továbbá a Szolgáltató a Szolgáltatásait egyedi csomagban, külön megállapodás útján is biztosíthatja. A Megrendelő a megjelentetni kívánt - a meglévő standardizált szolgáltatási struktúrába be nem illeszthető - speciális igényének biztosításával és megjelentetésével a Szolgáltatót külön, egyedi szerződés útján bízhatja meg.

 

A szerződés hatályosulása után Szolgáltató köteles hozzáférést biztosítani a Megrendelőnek a Forgalmazói Adminisztrációs Felülethez. A Megrendelő jelszavának és a fiókok titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott Megrendelő felelőssége. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő jelszavának illetéktelen kezekbe való kerüléséért vagy a fiókok illetéktelen használatából eredő károkért.

 

A Szerződés a Felek között határozott időtartamra jön létre, az időtartam a szerződés hatályba lépést követő naptól számítva a megrendelés tárgyát képező szolgáltatástól függően kerül meghatározásra.

 

 8.            Garancia és felelősség

A Szolgáltató minden lehetséges rendelkezésére álló technikával és eszközzel igyekszik garantálni az általa nyújtott szolgáltatás folyamatosságát, azonban a – jogszabályi keretek között – nem vállal felelősséget azokért a károkért, és egyéb igényekért, amelyeket a Szolgáltatása érdek- és működési körén kívül eső elháríthatatlan külső esemény okozott és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását

akadályozza (pl. sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb.). Ezekben az esetekben a határidő automatikusan meghosszabbodik legalább az akadályoztatás időtartamával azzal, hogy amennyiben a teljesítés adott munkanapon már nem nyújtható, automatikusan a következő munkanapon kerül sor a szolgáltatás nyújtására. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató – a jogszabályi keretek között - a fentiekből eredő kárért, illetve bármilyen hátrányért és igényért való felelősségét kizárja.


A Szolgáltató minden lehetséges rendelkezésére álló technikával és eszközzel igyekszik garantálni a Megrendelőnek havonta 10.000 termék megjelenést, amennyiben az adott hónapban mégsem sikerül úgy Szolgáltató az előfizetés lejártát meghosszabbítja 1 hónappal. Egy megrendeléshez maximum 3 darab 1 hónapod hosszabbítás lehetséges. A hónapot az előfizetés napjától 30 napos periódusokban nézi a Szolgáltató. Egy példán keresztül szemléltetve: Megrendelő adott hónap 4.én aktiválta szolgáltatását, 30 nappal később Szolgáltató ellenőrzi, hogy a 10.000 termék megjelenés megtörtént e, amennyiben nem történt meg úgy az előfizetés végét 30 nappal meghosszabbítja, feltéve még nem volt a megrendeléshez 3 darab 1 havi hosszabbítás.

 

A Megrendelő tudomásul veszi, és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltatóval szemben – a jogszabályi keretek között – kárigény, vagy egyéb igényérvényesítés csak a kárigénnyel érintett szolgáltatás díja mértékéig érvényesíthető. A Szolgáltató – a jogszabályi keretek közötti - kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és a Szolgáltató – a jogszabályi keretek között kifejezetten kizárja a felelősségét bármiféle közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, és igényért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket illetve a nem vagyoni kárt is, kivéve, ha a jelen rendelkezés szerinti valamely feltétel alkalmazását jogszabály kifejezetten kizárja. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás díjai a jelen, és az ÁSZF egyéb pontjaiban meghatározott felelősség korlátozásokra tekintettel lettek az adott mértékben megállapítva.

 

A Szolgáltató nem felelős sem a Portál folyamatos és zavartalan elérhetőségéért, sem pedig a Partner kínálatának integrációjában bekövetkező technikai vagy elektronikus hibákért, illetve az átkattintások létrejöttéért, ha és amennyiben a Szolgáltatónak nincs befolyása az adott el nem érhetőségre és hibára. A fontos szerződéses kötelezettségek enyhén gondatlan megsértésekor a Szolgáltató felelőssége a szerződéstípusra jellemző károkra korlátozódik. Fontos szerződéses kötelezettségnek számítanak azok a kötelezettségek, amelyek teljesítése előfeltétele a szerződés megfelelő végrehajtásának, és amelyek betartásában a kereskedő rendszeresen megbízhat. Az e bekezdés szerinti követelések elévülési ideje 3 hónap. A jelentéktelen szerződéses kötelezettségek enyhén gondatlan megsértése esetén a felelősség kizárt.

 

A Megrendelő kijelenti és szavatol azért, hogy az általa közölt adatok, információk és az átadott hirdetési anyag a valóságnak megfelel, nem sérti harmadik személy jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, védjegyhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), a vonatkozó jogszabályoknak megfelel. Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy a Jelölttel végeztetni kívánt tevékenység végzése nem ütközik jogszabályba, illetve nem sért hatósági vagy egyéb előírást

 

Amennyiben a Megrendelő érdekkörébe tartozó okból nem nyújtható a Szolgáltatás, úgy az nem eshet a Szolgáltató terhére.

 

Megrendelő a megrendeléssel egyidejűleg kijelenti, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően működő gazdálkodó szervezet, és szavatolja, hogy a megrendelést, valamint a Felületen a továbbiakban elvégzett műveleteket kizárólag a cégképviseletére feljogosított és jogosult személyek végzik. Ezen kötelezettség megszegése esetén a teljes felelősség a gazdasági társaságot terheli. Amennyiben adat merülne fel arra tekintettel, hogy Megrendelő a megrendelés során nem valós adatokat szolgáltatott, Szolgáltató jogosult a szolgáltatások teljesítését Megrendelő felé felfüggeszteni.

 9.            Adatvédelem

A Szolgáltató a Felhasználó, illetve a Partner által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes felhasználók/partnerek azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 13/A. §-ában meghatározottak szerint használja fel.

A Felhasználó, illetve a Partner személyes adatainak jelen Szerződésben meghatározott felhasználásához jelen Szerződés megkötésével egyben kifejezett hozzájárulását adja.

Szolgáltató köteles a Felhasználó, illetve a Partner személyes adatait a Felhasználó, illetve a Partner kérésére, illetve a Szerződés megszűnése esetén haladéktalanul törölni.

A Szolgáltató által tárolt adatok bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért a Szolgáltató a Felhasználó adatait csak erre irányuló megkeresés esetén adja át külső szervezeteknek. Ezen adatokat hatóságok, bíróság részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé. A Felhasználó elismeri, hogy az általa megadott adatok kizárólag jogszabályi rendelkezések alapján tekinthetőek személyes adatnak.

Megrendelő szavatolja a Szolgáltató felé, hogy a kapcsolattartók hozzáférés igénylésükkel egyidejűleg tudomásul veszik azt, hogy megadott adataik (név, e-mailcím, hívás, stb.) a Szolgáltató, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szolgáltató minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a megrendelt szolgáltatás teljesíthetősége érdekében a szolgáltatás időtartama alatt, illetve a Szolgáltatás teljesítését követően, a szerződésből folyó jogok és kötelezettségek teljesíthetőségének szükséges időtartamáig összhangban a Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakkal.

 

2. Partner adatszolgáltatása

- A Partner feladata egy termék-/árlistát a felveendő termékekről egy a Szolgáltató által előírt formátumban az Interneten ingyenesen lehívhatóan rendelkezésre bocsátani, ill. adott esetben az Szolgáltatóval külön egyeztetett formában átadni. E termék-/árlista folyamatos frissítése a Partner felelőssége. A Szolgáltató ezt a listát naponta egyszer (általában azonban naponta több alkalommal is) a Szolgáltató az Interneten keresztül lehívja.

- A Partner gondoskodik arról, hogy az általa a Szolgáltató számára szolgáltatott adatok ne térjenek el a saját honlapján használtaktól. Ez különösen érinti az eladási árat beleértve a kapcsolódó költségeket is (eladási feltételek).

- A Partner feladata továbbá a Szolgáltató részére az Interneten keresztül lehívhatóan (link) azon logókat, védjegyeket, fényképeket és egyéb grafikai vagy írásos ábrázolásokat elérhetővé tenni, amelyek a Partner vagy annak kínálatának megjelölésére szolgálnak, különös tekintettel a Szolgáltató internetes oldalán történő grafikus integrációra és a tartalmi környezetben történő megjelölésre.

- A Szolgáltató nem köteles a Partner által megadott adatok pontosságát, teljességét és következetességét ellenőrizni. Szolgáltató időközönként szúrópróbaszerűen ellenőrzi a Partner által megadott adatok pontosságát. Eltérés esetén Szolgáltató figyelmezteti Partnert az adatok javítása érdekében, amennyiben a figyelmeztetés eredménytelen, Szolgáltató jogosult az adott tételt a rendszerből törölni, annak érdekében, hogy a Felhasználók ne legyenek félretájékoztatva.

 

10.            Vegyes rendelkezés

Jogok átruházása és jogi garancia

A Partner minden olyan adat, logó, védjegy, fénykép, információ és dokumentum esetében, amit a Szolgáltatónak a számára fennálló kötelezettségei teljesítéséhez átad, átruházza a Szolgáltatónak a szerződés teljesítéséhez szükséges jogokat is. Ez különösen magában foglalja a jogot, hogy ezeket az adatokat a szolgáltatás érdekében reprodukálja, tárolja, feldolgozza, más adatokkal kombinálja, terjessze (különösen az Interneten keresztül), és a nyilvánosság számára elérhetővé tegye. A fenti jogok a Partner internetes kínálatának más weboldalakon történő megjelenítése céljából is átadásra kerülnek, akár linkek, akár pedig nyílt vagy rejtett integráció keretében. A Partner garantálja, hogy ezen adatok esetében harmadik fél nem rendelkezik olyan jogokkal, amelyek ellentétesek a szerződésszerű használattal, és hogy ezek az adatok nem sértenek törvényt. Ezen kötelezettség megsértése esetén a kereskedőnek a Szolgáltatót minden okozott kár és harmadik fél által támasztott jogos követelés alól mentesítenie kell. A megtérítendő kár magában foglalja a jogi védelem vagy képviselet ésszerű költségeit is.

 

Jogi vizsgálati kötelezettség a Partner számára

A Szolgáltató a Partner számára szolgáltatásával ügyfélszerzés céljából egy hirdetési platformot bocsát rendelkezésre. Ennek keretében a Partner feladata annak vizsgálata, hogy az integráció fajtája és módja, illetve az általa rendelkezésre bocsátott adatok megjelenítése teljesítik-e a Partner által betartandó törvényi előírásokat, vagy hogy léteznek-e neki felróható jogsértések, különösen a tisztességtelen verseny elleni törvény tekintetében. Ezen kötelezettség megsértése esetén a kereskedőnek a Szolgáltatót minden okozott kár és harmadik fél által támasztott jogos követelés alól mentesítenie kell. A megtérítendő kár magában foglalja a jogi védelem vagy képviselet ésszerű költségeit is. Amennyiben a Szolgáltató ilyen jogsértéseket lehetségesnek tart a Szolgáltatónál, köteles aggályaira a Szolgáltató figyelmét haladéktalanul felhívni. 8. Integráció felfüggesztése, ill. Partner (adatainak) törlése A Szolgáltató alapos okból előzetes értesítés nélkül is jogosult, habár nem köteles, a Partner termékkínálatának integrációját felfüggeszteni, illetve Partner termékeit és/vagy Partnert törölni a Portál rendszeréből. Alapos oknak számítanak többek között az alábbiak:

- helytelenül megadott adatok (ár, elérési cím, szállítási költség, szállítási idő)

- a Partner kínálatával kapcsolatos feltételezett jogsértések, különösen a Szolgáltatóhoz eljuttatott hivatalos, jogilag kötelező érvényű, a Partner állítólagos jogsértései vagy egyéb jogi támadások miatti értesítések esetén, illetve abban az esetben, ha a Szolgáltató megalapozott véleménye szerint a Partner kínálata nem tesz eleget a szerződéses és jogszabályi követelményeknek,

 

IT-biztonság, ellenőrzési jog

A Partner egyetért azzal, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatónak jogában áll a Partner internetes kínálatát automatizált lekérdezések segítségével ellenőrizni vagy azt más módon megfigyelni a Szolgáltató tudomására hozott linkek minőségének és működőképességének ellenőrzése érdekében (pl. téves vagy nem működő, illetve már nem elérhető termékekre mutató linkek megtalálásához), valamint annak ellenőrzéséhez, hogy a Szolgáltató tudomására hozott adatok megegyeznek-e a Partner honlapján leközölt információkkal. A Partner vállalja, hogy ezekkel a lekérdezésekkel - amíg ezek a végrehajtásuk fajtája és módja miatt nem vezetnek a Partner internetes kínálatának elhanyagolhatónál nagyobb mértékű befolyásolásához - egyetért, és tartózkodik minden intézkedéstől ezen lekérdezések megakadályozására. Ha a Partner az ilyen lekérdezések megakadályozására műszaki védelmi intézkedéseket foganatosít, a Szolgáltató jogosult a Partner weboldalának ellenőrzést megakadályozó funkciók elkerülésére megfelelő műszaki megoldásokat bevetni (pl.: IP cím engedélyezés, tűzfal beállítások), amennyiben ezek nem alkalmasak arra, hogy a Partner weboldalának működési biztonságát az elhanyagolhatónál nagyobb mértékben befolyásolják.

 

A Szolgáltató rendszerében rögzített megrendelésnek a Megrendelő által, a megjelölt időtartam lejáratát megelőzően kezdeményezett törlése esetén a Megrendelő nem tarthat igényt az ellenérték időarányos részének visszatérítésére.

11.            Záró rendelkezések, az ÁSZF közlése és hatálya

A Portál használatával a Partner elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket, a Felhasználási feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat.

 

A felek kötelezik magukat arra, hogy a másik fél tudomásukra jutott üzleti titkait megőrzik.

 

A Szolgáltatás használatával a Partner és a Szolgáltató között online szerződés jön létre.

 

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen Általános feltételek egyoldalú nyilatkozattal és a Megrendelő értesítésével történő módosítására. Ebben az esetben Szolgáltató 30 nappal korábban értesíti Megrendelőt a megrendelésnél megadott e-mail címen. Ebben az esetben, amennyiben Partner nem fogadja el a megváltozott Feltételeket, az említett 30 nap után Partner termékei törlésre kerülnek a rendszerből és időarányosan a szolgáltatás díja visszautalásra kerül a Megrendelőnek. Megrendelő további követelésekre nem tarthat igényt.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. január 2-től visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. Az ÁSZF-ben és az egyedi szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. A Szolgáltató - a jogszabályi keretek között - fenntartja az ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok egyoldalú módosításának jogát, amelyet a Megrendelő kifejezetten elfogad. Az ÁSZF és/vagy a hivatkozott dokumentumok módosítását a Szolgáltató a módosulás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal korábban nyilvánosságra hozza a Felületen. Nem minősül az ÁSZF módosításának az, ha a Szolgáltató az ÁSZF-ben esetlegesen előforduló elütéseket, helyesírási hibákat korrigál, vagy olyan pontosításokat eszközöl, amelyek az ÁSZF szerint létrejövő szerződések teljesítésére, annak bármely elemére nincsenek releváns kihatással. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Szolgáltató saját magára vonatkozó adatot korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, továbbá azon módosított ÁSZF közlése, amely esetben a jogszabályi változás, hatósági aktus, illetve állásfoglalás, vagy egyébként jogszabályból folyó kötelezettség teljesítése tette szükségessé a módosítást, az ÁSZF -ben egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet. A Megrendelő mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. Az ÁSZF-re és az annak alapján létrejövő szerződésekre, illetve kötelmekre a magyar jog az irányadó. Amennyiben az ÁSZF idegen nyelvű és a magyar változata között ellentmondás van, úgy a magyar nyelvű változat az irányadó. A jelen ÁSZF-nek a Megrendelővel való megismertetéséről a Szolgáltató olyan módon gondoskodik, hogy arra a keretszerződésekben, illetve keretszerződéssel nem rendelkező Megrendelők esetében az első megrendelés visszaigazolásában hivatkozik, a pontos elérési útvonal megjelölésével. Az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a Felületen közzétételre kerül.


Kelt: Budapest, 2019. december 16.

Hatályos: 2020. január 2.