Általános Szerződési Feltételek

forgalmazók, értékesítők, kereskedések számára

1. Bevezető és általános rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF, vagy Általános Szerződési Feltételek) tartalmazzák a Havasweb Kft. (székhely: 1185 Budapest, Nagybánya utca 54, Cg.: 01-09-914821 a továbbiakban: Szolgáltató) www.italkereso.hu URL alatt elérhető weboldalán és a Társaság jogosultsága alá eső és termékhez kapcsolódó technikai felületein, platformjain, közösségi média oldalain, hírlevelében (a továbbiakban: Felület) elérhető, továbbá az ÁSZF szerinti szolgáltatásai (a szolgáltatások összessége a továbbiakban: Szolgáltatás) nyújtására és igénybevételére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.

 

A Szolgáltatásokat a Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározottak szerint létrejövő egyedi szerződések megkötése, illetve a megrendelések elfogadását és visszaigazolását követően nyújtja. A jelen ÁSZF, a hatálya alá tartozóan megkötött valamennyi szerződésére irányadó, ezen szerződések részét képezi az egyedi szerződések eltérő és kifejezett rendelkezésének hiányában. A szerződések írásbeli megkötésével, az aláírt megrendelőlap elektronikus

elküldésével, valamint a megrendelés elküldése, jóváhagyása előtt a Felületen tett nyilatkozattal a Megrendelő részéről a jelen ÁSZF tartalma (ide értve az ÁSZF-ben hivatkozott dokumentumokat is) megismertnek és elfogadottnak minősül, és irányadó a felek kötelmére. Az ÁSZF a felek között létrejövő kötelmekre külön, és kifejezetten erre irányuló kikötés hiányában is minden esetben irányadó.

 

A Szolgáltatás megrendelője a továbbiakban: Megrendelő. A Szolgáltató a Megrendelő által igénybe venni kívánt Szolgáltatások szerződésszerű biztosítására, míg a Megrendelő az ÁSZF és a vonatkozó szerződés feltételeinek maradéktalan megtartása mellett, az adott szolgáltatásra vonatkozó, megrendelés szerinti díj megfizetésére vállal kötelezettséget. A Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban megtesz minden olyan, az érdekkörébe tartozó cselekményt, illetve megad minden olyan információt, amely a Szolgáltatás nyújtásához szükséges. A Szolgáltató a Szolgáltatásához kapcsolódó egyes szolgáltatási elemeket a Felületen, illetve a Forgalmazói Adminisztrációs Felület  funkcionalitásain keresztül nyújtja. A Felületen a cég képviselője által indított megrendelés és egyéb szerződéskötési igénybejelentés alapján a Szolgáltató által regisztrált cég is hozzáférhet a Forgalmazói Adminisztrációs Felülethez.

 

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés csak abban az esetben minősül a Szolgáltató által elfogadottnak, ha a megrendelést a Szolgáltató visszaigazolja e-mailben vagy telefonon. Amennyiben a megrendeléssel összefüggésben több visszaigazolás történik, úgy az érintett szolgáltatás tekintetében a Szolgáltató utolsó visszaigazolása irányadó. A visszaigazolásra nem került megrendelésekért a Szolgáltató nem felel.

 

A Szolgáltatást csak olyan cégek vehetik igénybe, akik publikus árakkal rendelkeznek (az árak megtekintése nem regisztrációhoz kötött).

 

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az aktuális Megrendelők listáját a Felületén feltüntetheti.

 

A Szolgáltató természetes személyek számára nem vállalja a Szolgáltatás nyújtását, így a Megrendelő természetes személy nem lehet.

 

2. Fogalmak

Portál: a Szolgáltató által üzemeltetett www.italkereső.hu oldal.

Felhasználó: a Portál látogatója, illetőleg mindenki, aki a Portál szolgáltatását igénybe veszi.

Szolgáltató: a Portált üzemeltető Havasweb Kft.

Partner, Megrendelő, Megbízó: a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló személy, akinek a termékeire vonatkozó adatok és információk a Portálon megjelennek. Partner az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akivel a Szolgáltató szolgáltatás igénybevételére jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban ÁSZF).  Szolgáltató és Megbízó együttesen továbbiakban Felek.

 

Forgalmazói Adminisztrációs Felület: adminisztrációs felület melyhez a Megrendelő aktív megrendelés esetén hozzáférhet.

Hirdetés: termék vagy egyéb grafikai elem (banner) megjelenés a Portálon

ÁSZF: jelen hatályos Általános Szerződési Feltétel

3. A megrendelés

A kapcsolatfelvétel és a Megrendelő igényeinek bejelentése a következő módokon történhet;

(i) e-mail útján,

(ii) egyes szolgáltatások esetén a Felületre történő feltöltéssel,

3.1. E-mail útján

E-mail útján történő igénybejelentés: a Megrendelő a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó igényeit email útján is eljuttathatja a Szolgáltatóhoz a vagy egyéb, a Felületen közzétett e-mailcímre történő megküldéssel (a továbbiakban a

Megrendelő szolgáltatással kapcsolatos e-mail üzeneteinek a küldése esetén, ezen e-mail címekre történő küldés értendő). Az e-mail üzenetben a Megrendelő megfogalmazza a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényeit. Az igénybejelentés nem minősül megrendelésnek.

 

A Megrendelőnek az alábbi adatokat szükséges Szolgáltató részére megadnia a szolgáltatás tényleges igénybevételéhez szükséges Megrendelőlap előkészítéséhez:

·         a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal egyezően a Megrendelő elnevezése, székhelye, adószáma, számlázási e-mail címe, kapcsolattartó személy neve, kapcsolattartó e-mail címe és kapcsolattartó telefonszáma

·         megrendelni kívánt szolgáltatás megjelölése, típusa.

 

3.2. Felületen történő feltöltés

Felületre történő feltöltés: a Megrendelőnek lehetősége van a Felületről kezdeményezni a megrendelést. A szolgáltatás részeként, a Felületen közzétett mértékű külön díjfizetés ellenében igényelhetőek további szolgáltatások vagy kiegészítő szolgáltatások. A Megrendelőlap elküldése után Szolgáltató elektronikus úton küldi a PDF alapú (nem eSzámla) számlát, mely kiegyenlítése után a szolgáltatás aktiválásra kerül.

A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy a megjelenő hirdetést bármikor moderálja, és amennyiben az ÁSZF, vagy a szerződés rendelkezéseivel összhangban nem álló körülményeket észlel, úgy javaslatot tesz a módosításra. Amennyiben ezt a javaslatot a Megrendelő nem fogadja el, vagy arra határidőben (3 munkanap) nem reagál, úgy a Szolgáltató jogosult a hirdetés törlésére. Ilyen esetben a Szolgáltatás teljesítettnek minősül és a Megrendelő a már megfizetett díj visszaigénylésére nem jogosult.

 

4. A megrendelés folyamata

A Megrendelő a Szolgáltató valamelyik felületén jelzi a megrendelés szándékát. A szükséges adatok rögzítése után, valamint a megrendelés tárgyát képező szolgáltatás kiválasztását követően a megrendelés véglegesnek tekinthető. A megrendelés Szolgáltató részére történő elküldése csak abban az esetben lehetséges, ha Megrendelő a Megrendelőlap alján lévő négyzet bejelölésével az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és az Adatkezelési Tájékoztató megismerését igazolja. Szolgáltató a számlát kiállítja a Felületen megadott adatok alapján és elektronikusan eljuttatja a Megrendelőhöz (e-mailben). A számlán szereplő ellenérték amikor a Szolgáltató bankjában megjelenik a megrendelt szolgáltatást aktiválja.

 

A Megrendelő szavatolja, hogy minden esetben kizárólag a valóságnak megfelelő, illetve hiteles adatokat ad meg a megrendeléssel, illetve a szerződéssel összefüggésben. A Megrendelő a megrendelési folyamat során, így különösen az általa történő jóváhagyások megtétele előtt, köteles az adatainak és a megrendelése tartalmának ellenőrzésére. Amennyiben a Megrendelő az adatokban elírást, vagy hibát észlel és/vagy a megrendelés tárgyán és/vagy tartalmán módosítani kíván a szerződés létrejöttét megelőzően, úgy a hivatkozott körülményeket (pld.: elírás) és/vagy a fenti szándékát a Megrendelőlap aláírását és a Szolgáltatónak való megküldését megelőzően, illetve az online jóváhagyás megtétele előtt jelezheti a Szolgáltató ügyfélszolgálata felé módosítás, pontosítás, javítás végett. A szolgáltatás aktiválását követően annak módosítására, pontosítására, javítására a Forgalmazói Adminisztrációs Felületen van lehetőség.

 

5.   Szolgáltatás ismertetése     

A Szolgáltató a jelen ÁSZF keretében, az alábbiakban meghatározott szolgáltatás teljesítését vállalja díjazás ellenében a Weboldalon aktiváltan regisztrált Megrendelő részére:

 

A szolgáltatás keretében a Szolgáltató a Megrendelő elérhetőségeinek (cégnév, cím, Megrendelő logója) és termékeinek (termék neve, ára, átirányítás lehetőség a Megrendelő adott termékére) megjelenítését vállalja a Szolgáltató által a Portálon üzemeltetett termékkatalógusban (ár-összehasonlító internetes portálon), valamint Szolgáltató által közzétett hirdetésekben és Szolgáltató által üzemletetett közösségi felületeken (továbbiaknak: felületek). A szolgáltatás keretei között a Szolgáltató külön szolgáltatási elemekkel bővítheti az általa nyújtott szolgáltatásokat, melyek feltételeit – a jelen ÁSZF feltételei mellett – a Szolgáltató a díjazási feltételekben teszi elérhetővé.

 

5.1 Díjak, elszámolás módja

5.1.1     A Szolgáltató vállalja, hogy a megjelenésekre vonatkozó aktuális díjakat a https://www.italkereso.hu.hu/arak oldalon elérhetővé teszi.

5.1.2     A szolgáltatás esetében a Felek közötti elszámolás alapja a Szolgáltató által üzemletetett felületeken történő termék(ek) megjelenés(e) (ad-view, AV) mely termékeket Megrendelő töltött fel a Portálra. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a rendszerébe beépített többszintű szűrőrendszerrel minden technikailag elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az ún. "internetes robotok" megtekintései ne kerüljenek a Felek között elszámolásra.

5.1.3     A Szolgáltató vállalja, hogy Megrendelő számára biztosított adminisztrációs felületen (a továbbiakban: Forgalmazói Adminisztrációs Felület) ellenőrizheti a Megrendelő szolgáltatásra vonatkozó statisztikáit, költségeit, egyenlegének aktuális állapotát és a számlázás aktuális helyzetét. A Megrendelő a Szolgáltató által kialakított és működtetett Forgalmazói Adminisztrációs Felület rendszer nyilvántartásának, mint zárt informatikai rendszer megfelelőségét elismeri, azt hiteles nyilvántartásnak ismeri el és a mérési eredmények tekintetében kifogással nem él.

5.1.4     Szolgáltató vállalja, hogy Megrendelőnek biztosít havonta 3 000 darab ingyenes megjelenésre elengedő díjmentes bónusz egyenleget, cserébe Megrendelő vállalja, hogy weblapjának láblécében Szolgáltató logóját és Szolgáltató weblapjára mutató linket helyez el, asztali számítógépen és mobiltelefonon is látható formában. Az elhelyezett link paramétereit Szolgáltató határozza meg (href, title, alt). Szolgáltató megtagadhatja Megrendelő részére a havonta járó 3 000 ingyenes megjelenésre elegendő díjmentes bónusz egyenleget, amennyiben a Szolgáltató által biztosított link és logó nem elérhető Megrendelő weblapján vagy amíg azt nem pótolja.

5.2 Egyenleg típusok, felehasználás sorrendje

5.2.1     Díjmentes bónusz egyenleg

Szolgáltató biztosít Megrendelő részére 3 000 darab megjelenésre elegendő egyenleget regisztrációt követően, maximum 50 termék erejéig. Technikai egyenleg, mely pénzügyi tranzakciót nem igényel. Díjmentes bónusz egyenleg lejárati ideje minden esetben az aktuális tárgyhó utolsó napja. Amennyiben Megrendelő nem használja fel Díjmentes bónusz egyenlegét tárgyhó utolsó napjáig úgy Szolgáltató inaktiválja azt. Amennyiben Megrendelő a Szolgáltató által biztosított logóját és link címét elhelyezi weblapjának láblécében látható formában (lásd 5.1.4 pont) úgy jogosult minden hónap első napján újabb 3 000 darab megjelenésre elegendő Díjmentes bónusz egyenlegre automatikusan mindaddig míg Szolgáltató logója és linkje elérhető Megrendelő weblapjának láblécében látható módon.

 

 

5.2.2     Egyenleg

Megrendelő által Szolgáltató számára megrendelés során a nettó díj egyenlegként kerül jóváírásra. Pénzügyi tranzakcióval jár, forint alapú befizetés történt Szolgáltató bankjába.Egyenleg feltöltésenként meghatározott maximális termék elérhetőség:Díjmentes bónusz egyenleg esetén maximum 50, 30.000 forint egyenleg feltöltésig maximum 100 termék, 70.000 forint egyenleg feltöltésig 300 termék, 70.000 forint feletti egyenleg feltöltés esetén korlátlan termék tölthető fel az italkereső.hu rendszerébe.

 

5.2.3     Bónusz egyenleg

Szolgáltató marketing kampányok keretén belül Megrendelő részére biztosított extra egyenleg növelés. Technikai egyenlegnek minősül, mely pénzügyi tranzakciót nem igényel. Korlátozás nélkül felhasználható termék megjelenésre a Portálon. Bónusz egyenleg lejárati ideje megegyezik az Egyenleg lejárai idejével.

 

5.2.4     Egyenlegek felhasználási sorrendje

Minden esetben először a Díjmentes bónusz egyenleg kerül felhasználásra. Amennyiben már nem áll rendelkezésre Díjmentes bónusz egyenleg és a Megrendelő rendelkezik feltöltött Egyenleggel úgy abban az esetben az Egyenleg kerül felhasználásra. Abban az esetben, ha már nincs a Megrendelőnek Díjmentes bónusz egyenleg és feltöltésből származó Egyenlege nincs és rendelkezik Bónusz egyenleggel úgy abban az esetben a Bónusz egyenleg kerül felhasználásra.

Felhasználás sorrendje:

1.    Díjmentes bónusz egyenleg

2.    Egyenleg

3.    Bónusz egyenleg

 

5.3 Számlaegyenleg

5.3.1     A szolgáltatás teljesítésének díját Megrendelő előre köteles Szolgáltató részére megfizetni, ez alól kivétel a havonta 3 000 darab ingyenes megjelenésre elengedő díjmentes bónusz egyenleg, valamint a Bónusz egyenleg. Előbbiek alapján a szolgáltatás igénybevételének (teljesítésnek) elengedhetetlen feltétele, hogy a Megrendelő pozitív aktuális egyenleggel rendelkezzen. Előbbiek hiányában a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást teljesíteni.

5.3.2     A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges egyenleg feltöltéséről a Megrendelő köteles gondoskodni. Banki átutalással, vagy készpénzes befizetés útján megfizetett összeg a Megrendelő egyenlegére a Szolgáltató bankszámláján való jóváírás napját követő 2 munkanapon belül kerül jóváírásra.

5.3.3     A Megrendelő aktuális egyenlegét (negatív egyenlegét) a Szolgáltatótól a Forgalmazói Adminisztrációs Felületen igényelt számla megfizetésével (jóváírásával) tudja feltölteni, és ezzel a szolgáltatást igénybe venni. A Megrendelő az ÁSZF elfogadásával a lekért számla formátumát elfogadja mely: elektronikus számla (PDF alapú számla, nem eSzámla, továbbiakban: számla) valamint elfogadja, hogy a számla fizetési határideje 7 napos. Amennyiben a Megrendelő szeretne papír alapú számlát, úgy a regisztrációját követőn 3 napon belül kell igényét jelezni a Szolgáltató irányába az email címen keresztül.

5.3.4     A PDF számlát tartalmazó file a megrendelést követően e-mailben kerül kiküldésre a Megrendelőnek. A számla a Forgalmazói Adminisztrációs Felületről bármikor újra elérhető. A számla hitelessége a számlát kibocsátótól függetlenül azonnal ellenőrizhető az interneten keresztül, a Nemzeti Hírközlési Hatóság által minősített hitelesítő szolgáltatókon keresztül. A Megrendelőnek nem kell semmilyen fizetős alkalmazást telepítenie. A számlák hitelessége ingyenes Adobe Reader programmal ellenőrizhető, függetlenül a Megrendelő által használt operációs rendszertől.

5.3.5     Jelen ÁSZF-ben hivatkozott számla minimum értéke nettó 10 000,- (azaz Tízezer) Forint, illetve nettó összegének 1 000,- (azaz Egyezer) Forinttal oszthatónak kell lennie.

5.3.6     A Megrendelő új számla igénylésekor a számlaigényen szereplő összeget, annak megfizetését követő legfeljebb 1 éven belül használhatja fel.

5.3.7     Szolgáltató törekszik a valós idejű egyenleg kimutatásra, amennyiben ez nem lehetséges úgy Megrendelő egyenlegét legkésőbb minden egész órakor frissíti és teszi elérhetővé a Forgalmazói Adminisztrációs Felületen. Amennyiben a Megrendelő számlaegyenlege negatív értékbe fordul át, úgy a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljesítését egyoldalúan - a Megrendelő külön értesítése nélkül - felfüggeszteni. Előbbi felfüggesztés eredményeként a Megrendelő termékei a felfüggesztés idejére kikerülnek a szolgáltatás rendszeréből, a Szolgáltató Weboldaláról (inaktiválás) és Szolgáltató felületeiről. Az inaktiválást a Megrendelő a számlaegyenleg feltöltésével oldhatja fel, a befizetés egyenlegen való kimutatását követő a Megrendelő felfüggesztése feloldásra kerül és újra aktív státusza eredményeként a Megrendelő termékei a Szolgáltató Weboldalán, felületein megjelenítésre kerülnek az aktiválás időpontjában elérhető terméklista tartalma alapján.

5.3.8     A Megrendelő nem jogosult a számlaegyenlegen szereplő (befizetett) összeget utóbb visszaigényelni, kivéve ha a szolgáltatás biztosítása a Szolgáltatónak felróható ok miatt hiúsul meg.

5.3.9     A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás technikai sajátossága miatt negatív egyenleg halmozódhat. A negatív egyenleg megléte a Megrendelőt nem mentesíti fizetési kötelezettsége alól, a negatív egyenleg a Megrendelő általi következő egyenlegfeltöltéskor kerül elszámolásra. Ha a negatív egyenleggel rendelkező Megrendelő az egyenleg feltöltését elmulasztja, a negatív egyenlege tartozásként kerül kimutatásra és azt a Szolgáltató jogosult számlával érvényesíteni.

5.4 Szolgáltatási rendelkezések

A Szolgáltató nem köteles megjeleníteni a termékkatalógusban azokat az adatokat, termékeket:

·         amelyek nem valós termékek

·         amelyeket a Megrendelő nem jelen ÁSZF rendelkezései alapján ad meg részére

·         amelyek nem megfelelő frissességű termékinformációkat tartalmaznak

·         amelyek nem alkalmasak emberi fogyasztásra

·         amelyek nem ital terméknek minősülnek

·         amelyek jogellenesek, vagy a Szolgáltató, illetve harmadik fél jogait, jogos érdekeit sértik, sérthetik

 

A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat feldolgozza és termékadatbázisához illeszti. A Megrendelő által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott terméklistában szereplő új ajánlatok naponta egyszer kerülnek kivezetésre a Szolgáltató Weboldalára.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Megrendelő által megadott termékeket külön indoklás nélkül, belátása szerint át- és / vagy besorolhassa. Előbbiek vonatkozásában a Megrendelő nem élhet semmilyen igénnyel, követeléssel a Szolgáltatóval szemben.

 

A Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Megrendelő regisztrációjának aktiválását követően, a Megrendelő termékeinek tényleges megjelenítésének első 60 napjában a Megrendelő által megadott egyes, a Szolgáltató által szabadon kiválasztott termékek megjelenítését visszatartsa.

 

A szolgáltatás egyebekben nem kötött hűségnyilatkozathoz, sem minimális havi költéshez.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltatások terjedelmét és / vagy specifikálását saját belátása szerint megváltoztassa a jogszabályi keretek között.

 

Szolgáltató megjelenési felületet bocsát rendelkezésre a Portálon úgy, hogy a Partner termékkínálatát integrálja a Portál szolgáltatásába azzal a céllal, hogy a Megrendelő számára ügyfeleket nyerjen. Az integrálás formája és mértéke, valamint a termékkínálat bemutatása, ideértve a termékek kategóriákba rendezését is, a Szolgáltatónál megszokott módon történik. Szolgáltató a Portál keretében üzemeltetett szolgáltatás folyamatos továbbfejlesztése érdekében bármikor és a Partner előzetes értesítése nélkül jogosult az ehhez szükséges változtatások elvégzésére. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel valamely konkrét siker bekövetkezéséért, különösen nem egy minimális számú átkattintás létrejöttéért, vagy a keletkezett átkattintásokon keresztül egy a Megrendelőnél generált minimális forgalomért.

 

 

A Megrendelő szavatolja, hogy a feltöltött termékek sem közvetlenül, sem közvetett módon nem tartalmaz jogsértő információt vagy adatot, nem sérti harmadik fél jogát, vagy jogos érdekét, továbbá a termékleírás csak olyan feltételeket tartalmaz, vagy ígér, amelyeket a termék ténylegesen tartalmaz. A Megrendelő felelőssége kiterjed többek között annak biztosítására is, hogy a termék nem tartalmaz szerzői és szomszédos jogokat, illetve személyiségi vagy egyéb személyhez fűződő jogokat sértő alkotóelemeket; jogosulatlanul, vagy egyébként tiltott módon megszerzett adatokat, üzleti-, vagy magántitkokat; megtévesztő jellegű adatokat; bűncselekményre felbujtást; szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás keltésére alkalmas alkotóelemeket; olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek becsületsértők, vagy rágalmazóak, amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi méltóságra; súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak vagy válthatnak ki; becsmérlők vagy megalázók; faji, vallási vagy politikai ellentétet szítanak vagy szíthatnak; elfogadhatatlan mértékű félelem vagy nyugtalanság érzetét keltik; vagy bárkinek a magánéletét vagy a nyugalmát indokolatlanul zavarják.

 

A Megrendelőnek a termék leírását a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett helyesírási szabályoknak megfelelően kell elkészítenie. A Szolgáltató a hirdetés szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat a Megrendelővel való egyeztetés nélkül is elvégezheti.

 

5.5 Alapszolgáltatások, általános szabályok

A termékek feltöltése nem a Szolgáltató feladata, erre a megrendelőnek 2 féle lehetőség nyílik:

·         Forgalmazói Adminisztrációs Felületen tölti fel saját maga manuálisan vagy

·         Árlista Feed-en keresztül automatikusan mely lehet XML vagy CSV alapú.

 

A 2 féle feltöltési módszer között vagylagos kapcsolat van, egy időben egy Megrendelőre csak egyik verzió vehető igénybe. Az Árlista Feed-del kapcsolatos technikai részletek itt érhetőek el.

A termékekről megadható információk (paraméterek):

1.    Termék neve (maximum 240 karakter)

2.    Termék leírása (maximum 4 000 karakter)

3.    Termék kategóriája (maximum 240 karakter)

4.    Termék fogyasztói ára (maximum 12 karakter)

5.    Termék szállítási ideje (maximum 60 karakter)

6.    Termék szállítás díja (maximum 12 karakter)

7.    Termék URL (maximum 240 karakter)

8.    Termékfotó (1 darab, maximum 2 MB méretű)

 

Árlista Feed esetén minden nap egy alkalommal automatikusan frissülnek a termékek a listában elértek alapján. Amennyiben az Árlista Feed egymást követő 3 napon keresztül nem érhető el vagy annak formai tartalma nem a technikai részleteknek megfelelőn áll rendelkezésre úgy Szolgáltató külön figyelmeztetés nélkül Megrendelő termékeit inaktiválja, az inaktív állapot mindaddig megmarad míg Megrendelő a hiányosságokat nem pótolja és azt nem jelzi Szolgáltatónak.

 

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hirdetésben alapáron céglogója és a hivatalos weboldalának elérhetősége kizárólag egy-egy helyen jelenhet meg, további weboldal elérhetőségeket, linkeket és hyperlinkeket nem tartalmazhat a termék egyik paramétere sem (kivéve a termék URL paramétert).

 

 

Aktív Megrendelői fiokkal rendelkező funkciók:

1.    Hozzáférés biztosítása a Forgalmazói Adminisztrációs Felülethez

2.    Manuális termékfeltöltés és módosítás lehetősége a Forgalmazói Adminisztrációs Felületen

3.    Automatikus termékfeltöltés lehetősége Árlista Feeden keresztül (XML, CSV)

4.    Wordpress WooCommers plugin Árlista Feed integráció 

5.    Statisztika megtekintése a Forgalmazói Adminisztrációs Felületen

6.    Beállítási lehetőségek a Forgalmazói Adminisztrációs Felületen (jelszó, logó, alapértelmezett szállítási idő és szállítási költség)

7.    Havi statisztika email

5.6 Hatékonyság növelő szolgáltatások ismertetése

A Hatékonyság növelő szolgáltatások csak Alapszolgáltatás mellé, külön díjfizetés ellenében vehető igénybe.

 

Fix kiemelés

Megrendelőnek lehetősége van egy vagy több adott terméket főoldalon vagy kategória oldalon egy fix reklámfelületen megjelentetnie. A szolgáltatás típusától függően lehet idő alapú, megjelenés alapú vagy kattintás alapú.

 

Turbó kiemelés

Megrendelőnek lehetősége van kiemelt helyen megjelennie egy termék adatlapon. A szolgáltatás típusától függően lehet idő alapú, megjelenés alapú vagy kattintás alapú.

 

Közösségi média megjelenés

Megrendelőnek lehetősége van a Szolgáltató által üzemeltetett közösségi oldalakon külön megjelenésre. A szolgáltatás típusától függően lehet idő alapú, megjelenés alapú, kattintás alapú vagy eseti.

 

Hírlevél megjelenés

Megrendelőnek lehetősége van a Szolgáltató saját tulajdonában lévő hírlevél feliratkozói bázisának hírlevél megjelenésre. A hírlevelet Szolgáltató küldi ki, a Megrendelővel egyeztetett tartalmat. A szolgáltatás típusától függően lehet megjelenés alapú, kattintás alapú vagy eseti. A szolgáltatás csak meglévő Alapszolgáltatás mellé igényelhető - a jogszabályi keretek között - megadott tartalmú eDM levelet küld a Megrendelővel egyeztetett időpontban, az egyeztetett célcsoportnak.

 

6. Fizetési feltételek

A Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatásokról – eltérő megállapodás hiányában vagy az ÁSZF eltérő rendelkezése esetén – a mindenkori Tarifaárak (elérhető a www.italkereso.hu/arak oldalon) alapján 8 napos fizetési határidővel állítja ki a számlákat Megrendelő felé és azt elektronikusan megküldi Megrendelő részére. A tarifaárak változásáról a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 30 nappal tájékoztatja a Megrendelőket. Az egyes szolgáltatások díja egyedi megállapodás alapján a jelen ÁSZF-től/Felületen közzétett Tarifaáraktól eltérhet. A Szolgáltató a szolgáltatás ellenértékének beérkezéséig nem köteles a szolgáltatás nyújtása iránt intézkedni.

Külföldi Megrendelő részére a számlák a teljesítési időpont napján érvényes OTP Bank Zrt szerinti középárfolyamon számolt devizaérték szerint kerülnek kiállításra. A számla ellenértékét a számla szerinti pénznemben kell rendezni.

 

Megrendelő a szolgáltatás díját Szolgáltató számlán feltüntetett bankszámlájára történő átutalás útján köteles a 6. pont szerinti fizetési határidőn belül megfizetni. A számla kiegyenlítésével kapcsolatos bankköltségek a Megrendelőt terhelik. Külföldi megrendelés esetén a külföldi és a belföldi bankköltség is a Megrendelőt terheli.

 

A fizetés teljesítésének időpontja a számla ellenértékének jóváírása a számlán megadott bankszámlaszámon. Bármely számlával kapcsolatos kifogás csak a vitatott tételt érinti, a többi tétel, valamint a számla esedékességén nem változtat. A számlával kapcsolatos kérdéseket, kifogásokat, annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül írásban kell közölni. E határidőn túl reklamációnak helye nincs, Megrendelő a számla vitatásának jogáról kifejezetten lemond. Megrendelő a jelen pontban rögzítetteket kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

 

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő Polgári Törvénykönyvben a vállalkozások közötti szerződésekre meghatározott mértékű késedelmi kamatot, valamint számlánként, – a Szolgáltató fizetési felszólítása nélkül - a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben meghatározott mértékű behajtási költségátalányt köteles fizetni, kivéve, ha a Megrendelő késedelmét kimenti.

 

7. A szerződés létrejötte

Amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik, a szerződés

a) a Szolgáltató által előkészített Megrendelőlap, mint ajánlat, a Megrendelő képviseletére jogosult személye által – cégszerűen – aláírt példányának a Szolgáltatóhoz történt  megérkezésével, mint elfogadással jön létre,

vagy b) a Megrendelőlap Megrendelői felületen történő elektronikus jóváhagyásával.

A Megrendelőlap elfogadásával a szerződés létrejön, azonban a szerződés a díj megfizetésével hatályosul. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári törvénykönyvben (2013. évi V. törvény), és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak az irányadóak.

A szerződés kizárólag magyar nyelven kerül(het) megkötésre. A Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát.

A Megrendelő elfogadja, hogy a szerződéskötés módja a megrendelés összetettségének függvényében változhat, továbbá a Szolgáltató a Szolgáltatásait egyedi csomagban, külön megállapodás útján is biztosíthatja. A Megrendelő a megjelentetni kívánt - a meglévő standardizált szolgáltatási struktúrába be nem illeszthető - speciális igényének biztosításával és megjelentetésével a Szolgáltatót külön, egyedi szerződés útján bízhatja meg.

 

A szerződés hatályosulása után Szolgáltató köteles hozzáférést biztosítani a Megrendelőnek a Forgalmazói Adminisztrációs Felülethez. A Megrendelő jelszavának és a fiókok titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott Megrendelő felelőssége. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő jelszavának illetéktelen kezekbe való kerüléséért vagy a fiókok illetéktelen használatából eredő károkért.

 

A Szerződés a Felek között határozott időtartamra jön létre, az időtartam a szerződés hatályba lépést követő naptól számítva a megrendelés tárgyát képező szolgáltatástól függően kerül meghatározásra.

 

8. Garancia és felelősség

A Szolgáltató minden lehetséges rendelkezésére álló technikával és eszközzel igyekszik garantálni az általa nyújtott szolgáltatás folyamatosságát, azonban a – jogszabályi keretek között – nem vállal felelősséget azokért a károkért, és egyéb igényekért, amelyeket a Szolgáltatása érdek- és működési körén kívül eső elháríthatatlan külső esemény okozott és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza (pl. sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb.). Ezekben az esetekben a határidő automatikusan meghosszabbodik legalább az akadályoztatás időtartamával azzal, hogy amennyiben a teljesítés adott munkanapon már nem nyújtható, automatikusan a következő munkanapon kerül sor a szolgáltatás nyújtására. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató – a jogszabályi keretek között - a fentiekből eredő kárért, illetve bármilyen hátrányért és igényért való felelősségét kizárja.

 

A Megrendelő tudomásul veszi, és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltatóval szemben – a jogszabályi keretek között – kárigény, vagy egyéb igényérvényesítés csak a kárigénnyel érintett szolgáltatás díja mértékéig érvényesíthető. A Szolgáltató – a jogszabályi keretek közötti - kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és a Szolgáltató – a jogszabályi keretek között kifejezetten kizárja a felelősségét bármiféle közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, és igényért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket illetve a nem vagyoni kárt is, kivéve, ha a jelen rendelkezés szerinti valamely feltétel alkalmazását jogszabály kifejezetten kizárja. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás díjai a jelen, és az ÁSZF egyéb pontjaiban meghatározott felelősség korlátozásokra tekintettel lettek az adott mértékben megállapítva.

 

A Szolgáltató nem felelős sem a Portál folyamatos és zavartalan elérhetőségéért, sem pedig a Partner kínálatának integrációjában bekövetkező technikai vagy elektronikus hibákért, illetve az átkattintások létrejöttéért, ha és amennyiben a Szolgáltatónak nincs befolyása az adott el nem érhetőségre és hibára. A fontos szerződéses kötelezettségek enyhén gondatlan megsértésekor a Szolgáltató felelőssége a szerződéstípusra jellemző károkra korlátozódik. Fontos szerződéses kötelezettségnek számítanak azok a kötelezettségek, amelyek teljesítése előfeltétele a szerződés megfelelő végrehajtásának, és amelyek betartásában a kereskedő rendszeresen megbízhat. Az e bekezdés szerinti követelések elévülési ideje 3 hónap. A jelentéktelen szerződéses kötelezettségek enyhén gondatlan megsértése esetén a felelősség kizárt.

 

A Megrendelő kijelenti és szavatol azért, hogy az általa közölt adatok, információk és az átadott hirdetési anyag a valóságnak megfelel, nem sérti harmadik személy jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, védjegyhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), a vonatkozó jogszabályoknak megfelel. Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy a Jelölttel végeztetni kívánt tevékenység végzése nem ütközik jogszabályba, illetve nem sért hatósági vagy egyéb előírást

 

Amennyiben a Megrendelő érdekkörébe tartozó okból nem nyújtható a Szolgáltatás, úgy az nem eshet a Szolgáltató terhére.

 

A Szolgáltató a termékek megjelenésének történő kialakítására (sorrend, megjelenés stílusa, vizuális elemek) fenntartja a jogot, hogy maga alakítsa azt úgy, hogy a felhasználóknak és/vagy az üzleti érdekeknek is kielégítő legyen.

 

Megrendelő a megrendeléssel egyidejűleg kijelenti, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően működő gazdálkodó szervezet, és szavatolja, hogy a megrendelést, valamint a Felületen a továbbiakban elvégzett műveleteket kizárólag a cégképviseletére feljogosított és jogosult személyek végzik. Ezen kötelezettség megszegése esetén a teljes felelősség a gazdasági társaságot terheli. Amennyiben adat merülne fel arra tekintettel, hogy Megrendelő a megrendelés során nem valós adatokat szolgáltatott, Szolgáltató jogosult a szolgáltatások teljesítését Megrendelő felé felfüggeszteni.

9. Adatvédelem

A Szolgáltató a Felhasználó, illetve a Partner által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes felhasználók/partnerek azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 13/A. §-ában meghatározottak szerint használja fel.

A Felhasználó, illetve a Partner személyes adatainak jelen Szerződésben meghatározott felhasználásához jelen Szerződés megkötésével egyben kifejezett hozzájárulását adja.

Szolgáltató köteles a Felhasználó, illetve a Partner személyes adatait a Felhasználó, illetve a Partner kérésére, illetve a Szerződés megszűnése esetén haladéktalanul törölni.

A Szolgáltató által tárolt adatok bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért a Szolgáltató a Felhasználó adatait csak erre irányuló megkeresés esetén adja át külső szervezeteknek. Ezen adatokat hatóságok, bíróság részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé. A Felhasználó elismeri, hogy az általa megadott adatok kizárólag jogszabályi rendelkezések alapján tekinthetőek személyes adatnak.

Megrendelő szavatolja a Szolgáltató felé, hogy a kapcsolattartók hozzáférés igénylésükkel egyidejűleg tudomásul veszik azt, hogy megadott adataik (név, e-mailcím, hívás, stb.) a Szolgáltató, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szolgáltató minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a megrendelt szolgáltatás teljesíthetősége érdekében a szolgáltatás időtartama alatt, illetve a Szolgáltatás teljesítését követően, a szerződésből folyó jogok és kötelezettségek teljesíthetőségének szükséges időtartamáig összhangban a Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakkal.

 

2. Partner adatszolgáltatása

- A Partner feladata egy termék-/árlistát a felveendő termékekről egy a Szolgáltató által előírt formátumban az Interneten ingyenesen lehívhatóan rendelkezésre bocsátani, ill. adott esetben az Szolgáltatóval külön egyeztetett formában átadni. E termék-/árlista folyamatos frissítése a Partner felelőssége. A Szolgáltató ezt a listát naponta egyszer (általában azonban naponta több alkalommal is) a Szolgáltató az Interneten keresztül lehívja.

- A Partner gondoskodik arról, hogy az általa a Szolgáltató számára szolgáltatott adatok ne térjenek el a saját honlapján használtaktól. Ez különösen érinti az eladási árat beleértve a kapcsolódó költségeket is (eladási feltételek).

- A Partner feladata továbbá a Szolgáltató részére az Interneten keresztül lehívhatóan (link) azon logókat, védjegyeket, fényképeket és egyéb grafikai vagy írásos ábrázolásokat elérhetővé tenni, amelyek a Partner vagy annak kínálatának megjelölésére szolgálnak, különös tekintettel a Szolgáltató internetes oldalán történő grafikus integrációra és a tartalmi környezetben történő megjelölésre.

- A Szolgáltató nem köteles a Partner által megadott adatok pontosságát, teljességét és következetességét ellenőrizni. Szolgáltató időközönként szúrópróbaszerűen ellenőrzi a Partner által megadott adatok pontosságát. Eltérés esetén Szolgáltató figyelmezteti Partnert az adatok javítása érdekében, amennyiben a figyelmeztetés eredménytelen, Szolgáltató jogosult az adott tételt a rendszerből törölni, annak érdekében, hogy a Felhasználók ne legyenek félretájékoztatva.

 

10.        Vegyes rendelkezés

Jogok átruházása és jogi garancia

A Partner minden olyan adat, logó, védjegy, fénykép, információ és dokumentum esetében, amit a Szolgáltatónak a számára fennálló kötelezettségei teljesítéséhez átad, átruházza a Szolgáltatónak a szerződés teljesítéséhez szükséges jogokat is. Ez különösen magában foglalja a jogot, hogy ezeket az adatokat a szolgáltatás érdekében reprodukálja, tárolja, feldolgozza, más adatokkal kombinálja, terjessze (különösen az Interneten keresztül), és a nyilvánosság számára elérhetővé tegye. A fenti jogok a Partner internetes kínálatának más weboldalakon történő megjelenítése céljából is átadásra kerülnek, akár linkek, akár pedig nyílt vagy rejtett integráció keretében. A Partner garantálja, hogy ezen adatok esetében harmadik fél nem rendelkezik olyan jogokkal, amelyek ellentétesek a szerződésszerű használattal, és hogy ezek az adatok nem sértenek törvényt. Ezen kötelezettség megsértése esetén a kereskedőnek a Szolgáltatót minden okozott kár és harmadik fél által támasztott jogos követelés alól mentesítenie kell. A megtérítendő kár magában foglalja a jogi védelem vagy képviselet ésszerű költségeit is.

 

Jogi vizsgálati kötelezettség a Partner számára

A Szolgáltató a Partner számára szolgáltatásával ügyfélszerzés céljából egy hirdetési platformot bocsát rendelkezésre. Ennek keretében a Partner feladata annak vizsgálata, hogy az integráció fajtája és módja, illetve az általa rendelkezésre bocsátott adatok megjelenítése teljesítik-e a Partner által betartandó törvényi előírásokat, vagy hogy léteznek-e neki felróható jogsértések, különösen a tisztességtelen verseny elleni törvény tekintetében. Ezen kötelezettség megsértése esetén a kereskedőnek a Szolgáltatót minden okozott kár és harmadik fél által támasztott jogos követelés alól mentesítenie kell. A megtérítendő kár magában foglalja a jogi védelem vagy képviselet ésszerű költségeit is. Amennyiben a Szolgáltató ilyen jogsértéseket lehetségesnek tart a Szolgáltatónál, köteles aggályaira a Szolgáltató figyelmét haladéktalanul felhívni.

 

Elektronikus reklám és marketingüzenetek

Partner kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési célból, illetve marketing célú megkeresésekkel felkeresheti elektornikus, postai vagy telefonos úton.(a továbbiakban e-DM). Az e-DM tartalmazhatja a Szolgáltató saját üzleti ajánlatait; a Szolgáltató Szolgáltatásainak, rendezvényeinek, nyereményjátékainak, híreinek ismertetését; megkezdett, de be nem fejezett szolgáltatásra vonatkozó figyelmeztetést; kedvezményt; szolgáltatói újdonságokról beszámolót; szakmai cikkeket/híreket/újdonságokat; akár harmadik fél kapcsolódó ajánlatait; a Szolgáltatással való elégedettséget mérő kérdőíveket (a Szolgáltatás minőségének biztosítása, javítása, valamint az esetleges panaszok kezelése érdekében), piackutatást célzó kérdőíveket. A kérdőív kitöltése, a válaszadás a Partner részéről fakultatív, az kizárólag a Partner önkéntes döntésén és hozzájárulásán alapszik.

 

Integráció felfüggesztése, ill. Partner (adatainak) törlése

A Szolgáltató alapos okból előzetes értesítés nélkül is jogosult, habár nem köteles, a Partner termékkínálatának integrációját felfüggeszteni, illetve Partner termékeit és/vagy Partnert törölni a Portál rendszeréből. Alapos oknak számítanak többek között az alábbiak:

- helytelenül megadott adatok (ár, elérési cím, szállítási költség, szállítási idő)

- a Partner kínálatával kapcsolatos feltételezett jogsértések, különösen a Szolgáltatóhoz eljuttatott hivatalos, jogilag kötelező érvényű, a Partner állítólagos jogsértései vagy egyéb jogi támadások miatti értesítések esetén, illetve abban az esetben, ha a Szolgáltató megalapozott véleménye szerint a Partner kínálata nem tesz eleget a szerződéses és jogszabályi követelményeknek,

 

IT-biztonság, ellenőrzési jog

A Partner egyetért azzal, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatónak jogában áll a Partner internetes kínálatát automatizált lekérdezések segítségével ellenőrizni vagy azt más módon megfigyelni a Szolgáltató tudomására hozott linkek minőségének és működőképességének ellenőrzése érdekében (pl. téves vagy nem működő, illetve már nem elérhető termékekre mutató linkek megtalálásához), valamint annak ellenőrzéséhez, hogy a Szolgáltató tudomására hozott adatok megegyeznek-e a Partner honlapján leközölt információkkal. A Partner vállalja, hogy ezekkel a lekérdezésekkel - amíg ezek a végrehajtásuk fajtája és módja miatt nem vezetnek a Partner internetes kínálatának elhanyagolhatónál nagyobb mértékű befolyásolásához - egyetért, és tartózkodik minden intézkedéstől ezen lekérdezések megakadályozására. Ha a Partner az ilyen lekérdezések megakadályozására műszaki védelmi intézkedéseket foganatosít, a Szolgáltató jogosult a Partner weboldalának ellenőrzést megakadályozó funkciók elkerülésére megfelelő műszaki megoldásokat bevetni (pl.: IP cím engedélyezés, tűzfal beállítások), amennyiben ezek nem alkalmasak arra, hogy a Partner weboldalának működési biztonságát az elhanyagolhatónál nagyobb mértékben befolyásolják.

 

A Szolgáltató rendszerében rögzített megrendelésnek a Megrendelő által, a megjelölt időtartam lejáratát megelőzően kezdeményezett törlése esetén a Megrendelő nem tarthat igényt az ellenérték időarányos részének visszatérítésére.

11.      Záró rendelkezések, az ÁSZF közlése és hatálya

A Portál használatával a Partner elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket, a Felhasználási feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat.

 

A felek kötelezik magukat arra, hogy a másik fél tudomásukra jutott üzleti titkait megőrzik.

 

A Szolgáltatás használatával a Partner és a Szolgáltató között online szerződés jön létre.

 

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen Általános feltételek egyoldalú nyilatkozattal és a Megrendelő értesítésével történő módosítására. Ebben az esetben Szolgáltató 30 nappal korábban értesíti Megrendelőt a megrendelésnél megadott e-mail címen. Ebben az esetben, amennyiben Partner nem fogadja el a megváltozott Feltételeket, az említett 30 nap után Partner termékei törlésre kerülnek a rendszerből és időarányosan a szolgáltatás díja visszautalásra kerül a Megrendelőnek. Megrendelő további követelésekre nem tarthat igényt.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. november 23-től visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. Az ÁSZF-ben és az egyedi szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. A Szolgáltató - a jogszabályi keretek között - fenntartja az ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok egyoldalú módosításának jogát, amelyet a Megrendelő kifejezetten elfogad. Az ÁSZF és/vagy a hivatkozott dokumentumok módosítását a Szolgáltató a módosulás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal korábban nyilvánosságra hozza a Felületen. Nem minősül az ÁSZF módosításának az, ha a Szolgáltató az ÁSZF-ben esetlegesen előforduló elütéseket, helyesírási hibákat korrigál, vagy olyan pontosításokat eszközöl, amelyek az ÁSZF szerint létrejövő szerződések teljesítésére, annak bármely elemére nincsenek releváns kihatással. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Szolgáltató saját magára vonatkozó adatot korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, továbbá azon módosított ÁSZF közlése, amely esetben a jogszabályi változás, hatósági aktus, illetve állásfoglalás, vagy egyébként jogszabályból folyó kötelezettség teljesítése tette szükségessé a módosítást, az ÁSZF -ben egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet. A Megrendelő mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. Az ÁSZF-re és az annak alapján létrejövő szerződésekre, illetve kötelmekre a magyar jog az irányadó. Amennyiben az ÁSZF idegen nyelvű és a magyar változata között ellentmondás van, úgy a magyar nyelvű változat az irányadó. A jelen ÁSZF-nek a Megrendelővel való megismertetéséről a Szolgáltató olyan módon gondoskodik, hogy arra a keretszerződésekben, illetve keretszerződéssel nem rendelkező Megrendelők esetében az első megrendelés visszaigazolásában hivatkozik, a pontos elérési útvonal megjelölésével. Az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a Felületen közzétételre kerül.

 

 

Kelt: Budapest, 2020. október 21.

Hatályos: 2020. november 23.