Általános felhasználási feltételek -forgalmazók számára-

I. A felhasználás tárgya

A Szolgáltató (Havasweb Kft., 1185 Bp., Nagybánya u. 54., továbbiakban Szolgáltató) a tulajdonában és üzemeltetésében lévő Portálok alatt felhasználók és forgalmazók (továbbiakban Partner) számára egy információs platformot bocsát rendelkezésre. Ezeken a weboldalakon különböző termékek és azok forgalmazóinak információit bocsátjuk független módon rendelkezésre.

II. Fogalmak

Felhasználó: a Portál látogatója, illetőleg mindenki, aki a Portál szolgáltatását igénybe veszi,
Szolgáltató: a Portált üzemeltető Havasweb Kft. (1185 Bp., Nagybánya u. 54. 14678109-2-43, 01-09-914821),
Partner: a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló személy, akinek a termékeire vonatkozó adatok és információk a Portálon megjelennek. Partner az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akivel a Szolgáltató szolgáltatás igénybevételére jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban ÁSZF), valamint a Megbízási szerződésben meghatározott feltételekkel jogviszonyt hoz létre. Szolgáltató és Megbízó együttesen továbbiakban Felek. Portál: a Szolgáltató által üzemeltetett www.italkereső.hu oldal.

III. Szolgáltatás tárgya

A Szolgáltató tulajdonában lévő Portálhálózatán jeleníti meg Partner termékeit. Szolgáltató vállalja, hogy a Partner által rendelkezésre bocsátott árlistát feldolgozza és termékadatbázisához illeszti, amennyiben Partner rendelkezik online elérhető árlistával, vagy Szolgáltató rendszerén keresztül (admin felület)feltölti azt. Szolgáltató megjelenési felületet bocsát rendelkezésre a Portálon úgy, hogy a Partner termékkínálatát integrálja a Portál szolgáltatásába azzal a céllal, hogy a kereskedő számára ügyfeleket nyerjen. Az integrálás formája és mértéke, valamint a termékkínálat bemutatása, ideértve a termékek kategóriákba rendezését is, a Szolgáltatónál megszokott módon történik. Szolgáltató a Portál keretében üzemeltetett szolgáltatás folyamatos továbbfejlesztése érdekében bármikor és a Partner előzetes értesítése nélkül jogosult az ehhez szükséges változtatások elvégzésére. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel valamely konkrét siker bekövetkezéséért, különösen nem egy minimális számú átkattintás létrejöttéért, vagy a keletkezett átkattintásokon keresztül egy a Partnernél generált minimális forgalomért.

IV. Partnerre vonatkozó előírások

1. Partner regisztrációja Partner felelős azért, hogy a Szolgáltatónak a jelentkezési, ill. regisztrációs folyamat során teljes körűen és a valóságnak megfelelően biztosítsa az összes Szolgáltató által kért adatot. Abban az esetben, ha ezek az adatok a szerződés időtartama alatt megváltoznak, a Partner köteles erről a Szolgáltatót minden alkalommal haladéktalanul tájékoztatni. Mind a jelentkezési, ill. regisztrációs folyamat során, mind pedig a szerződés időtartama alatt a Szolgáltató bármikor jogosult a Partner által szolgáltatott adatok teljességére és helyességére vonatkozó megfelelő bizonyítékokat kérni a kereskedőtől. 2. Partner adatszolgáltatása - A Partner feladata egy termék-/árlistát a felveendő termékekről egy a Szolgáltató által előírt formátumban az Interneten ingyenesen lehívhatóan rendelkezésre bocsátani, ill. adott esetben az Szolgáltatóval külön egyeztetett formában átadni. E termék-/árlista folyamatos frissítése a Partner felelőssége. A Szolgáltató ezt a listát naponta egyszer (általában azonban naponta több alkalommal is) az Szolgáltató az Interneten keresztül lehívja. - A Partner gondoskodik arról, hogy az általa a Szolgáltató számára szolgáltatott adatok ne térjenek el a saját honlapján használtaktól. Ez különösen érinti az eladási árat beleértve a kapcsolódó költségeket is (eladási feltételek). - A Partner feladata továbbá a Szolgáltató részére az Interneten keresztül lehívhatóan (link) azon logókat, védjegyeket, fényképeket és egyéb grafikai vagy írásos ábrázolásokat elérhetővé tenni, amelyek a Partner vagy annak kínálatának megjelölésére szolgálnak, különös tekintettel a Szolgáltató internetes oldalán történő grafikus integrációra és a tartalmi környezetben történő megjelölésre. - A Szolgáltató nem köteles a Partner által megadott adatok pontosságát, teljességét és következetességét ellenőrizni. Szolgáltató időközönként szúrópróbaszerűen ellenőrzi a Partner által megadott adatok pontosságát. Eltérés esetén Szolgáltató figyelmezteti Partnert az adatok javítása érdekében, amennyiben a figyelmeztetés eredménytelen, Szolgáltató jogosult az adott tételt a rendszerből törölni.

V. Díjazás

A Szolgáltató szolgáltatásainak használata díjmentes.
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben szolgáltatásai használatát díjfizetés ellenében tegye elérhetővé. Ebben az esetben Szolgáltató 30 nappal korábban értesíti Partnert a regisztrációkor megadott e-mail címen. Ebben az esetben, amennyiben Partner nem fogadja el a megváltozott Feltételeket, az említett 30 nap után Partner termékei törlésre kerülnek a rendszerből, valamint esetükben a díjfizetés sem áll fenn.

VI. Jogok átruházása és jogi garancia

A Partner minden olyan adat, logó, védjegy, fénykép, információ és dokumentum esetében, amit a Szolgáltatónak a számára fennálló kötelezettségei teljesítéséhez átad, átruházza az Szolgáltatónak a szerződés teljesítéséhez szükséges jogokat is. Ez különösen magában foglalja a jogot, hogy ezeket az adatokat a szolgáltatás érdekében reprodukálja, tárolja, feldolgozza, más adatokkal kombinálja, terjessze (különösen az Interneten keresztül), és a nyilvánosság számára elérhetővé tegye. A fenti jogok a Partner internetes kínálatának más weboldalakon történő megjelenítése céljából is átadásra kerülnek, akár linkek, akár pedig nyílt vagy rejtett integráció keretében. A Partner garantálja, hogy ezen adatok esetében harmadik fél nem rendelkezik olyan jogokkal, amelyek ellentétesek a szerződésszerű használattal, és hogy ezek az adatok nem sértenek törvényt. Ezen kötelezettség megsértése esetén a kereskedőnek a Szolgáltatót minden okozott kár és harmadik fél által támasztott jogos követelés alól mentesítenie kell. A megtérítendő kár magában foglalja a jogi védelem vagy képviselet ésszerű költségeit is.

VII. Jogi vizsgálati kötelezettség a Partner számára

A Szolgáltató a Partner számára szolgáltatásával ügyfélszerzés céljából egy hirdetési platformot bocsát rendelkezésre. Ennek keretében a Partner feladata annak vizsgálata, hogy az integráció fajtája és módja, illetve az általa rendelkezésre bocsátott adatok megjelenítése teljesítik-e a Partner által betartandó törvényi előírásokat, vagy hogy léteznek-e neki felróható jogsértések, különösen a tisztességtelen verseny elleni törvény tekintetében. Ezen kötelezettség megsértése esetén a kereskedőnek a Szolgáltatót minden okozott kár és harmadik fél által támasztott jogos követelés alól mentesítenie kell. A megtérítendő kár magában foglalja a jogi védelem vagy képviselet ésszerű költségeit is. Amennyiben a Szolgáltató ilyen jogsértéseket lehetségesnek tart a Szolgáltatónál, köteles aggályaira a Szolgáltató figyelmét haladéktalanul felhívni. 8. Integráció felfüggesztése, ill. Partner (adatainak) törlése A Szolgáltató alapos okból előzetes értesítés nélkül is jogosult, habár nem köteles, a Partner termékkínálatának integrációját felfüggeszteni, illetve Partner termékeit és/vagy Partnert törölni a Portál rendszeréből. Alapos oknak számítanak többek között az alábbiak: - helytelenül megadott adatok (ár, elérési cím, szállítási költség, szállítási idő) - a Partner kínálatával kapcsolatos feltételezett jogsértések, különösen a Szolgáltatóhoz eljuttatott hivatalos, jogilag kötelező érvényű, a Partner állítólagos jogsértései vagy egyéb jogi támadások miatti értesítések esetén, illetve abban az esetben, ha a Szolgáltató megalapozott véleménye szerint a Partner kínálata nem tesz eleget a szerződéses és jogszabályi követelményeknek,

VIII. IT-biztonság, ellenőrzési jog

A Partner egyetért azzal, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatónak jogában áll a Partner internetes kínálatát automatizált lekérdezések segítségével ellenőrizni vagy azt más módon megfigyelni a Szolgáltató tudomására hozott linkek minőségének és működőképességének ellenőrzése érdekében (pl. téves vagy nem működő, illetve már nem elérhető termékekre mutató linkek megtalálásához), valamint annak ellenőrzéséhez, hogy a Szolgáltató tudomására hozott adatok megegyeznek-e a Partner honlapján leközölt információkkal. A Partner vállalja, hogy ezekkel a lekérdezésekkel - amíg ezek a végrehajtásuk fajtája és módja miatt nem vezetnek a Partner internetes kínálatának elhanyagolhatónál nagyobb mértékű befolyásolásához - egyetért, és tartózkodik minden intézkedéstől ezen lekérdezések megakadályozására. Ha a Partner az ilyen lekérdezések megakadályozására műszaki védelmi intézkedéseket foganatosít, a Szolgáltató jogosult a Partner weboldalának ellenőrzést megakadályozó funkciók elkerülésére megfelelő műszaki megoldásokat bevetni (pl.: IP cím engedélyezés, tűzfal beállítások), amennyiben ezek nem alkalmasak arra, hogy a Partner weboldalának működési biztonságát az elhanyagolhatónál nagyobb mértékben befolyásolják.

IX. Garancia és felelősség

A technika mai állása szerint az Interneten keresztüli adatkommunikáció nem valósítható meg hibátlanul és/vagy folyamatosan garantálható módon. A Szolgáltató ezért nem felelős sem a Portál folyamatos és zavartalan elérhetőségéért, sem pedig a Partner kínálatának integrációjában bekövetkező technikai vagy elektronikus hibákért, illetve az átkattintások létrejöttéért, ha és amennyiben a Szolgáltatónak nincs befolyása az adott el nem érhetőségre és hibára. A Szolgáltató a jogszabályi rendelkezések értelmében felel a kötelezettségek szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegéséért, valamint az életet, testi épséget, egészséget érő sérülésekért, a Szolgáltató részéről elkövetett csalásért, vagy a kifejezetten adott garanciák megszegéséért. A fontos szerződéses kötelezettségek enyhén gondatlan megsértésekor a Szolgáltató felelőssége a szerződéstípusra jellemző károkra korlátozódik. Fontos szerződéses kötelezettségnek számítanak azok a kötelezettségek, amelyek teljesítése előfeltétele a szerződés megfelelő végrehajtásának, és amelyek betartásában a kereskedő rendszeresen megbízhat. Az e bekezdés szerinti követelések elévülési ideje 12 hónap. A jelentéktelen szerződéses kötelezettségek enyhén gondatlan megsértése esetén a felelősség kizárt.

X. Általános rendelkezések

- A Portál használatával a Partner elfogadja jelen Felhasználási feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztató foglaltakat. - A felek kötelezik magukat arra, hogy a másik fél tudomásukra jutott üzleti titkait megőrzik. - A Szolgáltatás használatával a Partner és a Szolgáltató között online szerződés jön létre. - A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen Általános feltételek egyoldalú nyilatkozattal és a kereskedő értesítésével történő módosítására. Ebben az esetben Szolgáltató 30 nappal korábban értesíti Partnert a regisztrációkor megadott e-mail címen. Ebben az esetben, amennyiben Partner nem fogadja el a megváltozott Feltételeket, az említett 30 nap után Partner termékei törlésre kerülnek a rendszerből.

Kelt: Budapest, 2017. szeptember 18.