Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

A „Wellness és mézes Jack” nyereményjáték egyedi feltételei

A játékról

Szervező és lebonyolító a www.italkereso.hu oldalon (továbbiakban Portál) 2017.12.11. 00:00:01 óra és 2018.01.15 23:59:59 óra között „Wellness és mézes Jack” néven promóciós játékot hirdet, szervez és bonyolít le (a továbbiakban: Játék). A Játékos a részvétellel, azaz a megadott időszakban történő a Portál hírlevelére való feliratkozással, minden további jogcselekmény nélkül elfogadja a jelen Részvételi és játékszabályzat és az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az azokban foglaltakat.

További részvételi feltételek

A Játékban kizárólag azok a természetes személyek (emberek) vehetnek részt, akik a jelen Részvételi és játékszabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik, a Játékszabályzatot elfogadták. A Játékban csak valós adatokat megadott, cselekvőképes, 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt (az előzőekben és a továbbiakban: Játékos). A játékban való részvétel önkéntes és ingyenes. A Játékban történő részvétel feltétele továbbá, hogy a Játékos korábban még nem iratkozott fel a Portál hírlevelére, de a játék időtartama alatt feliratkozik a Portál hírlevelére, továbbá megadja a nevét és e-mail címét.

Nyertesek személyének megállapítása

A Szervező a Játékban jelen szabályzat szerint résztvevő Játékosok közül hetente kisorsol 1 nyertest, valamint a főnyereményt az utolsó napon. A szervező tárgyhetet követő hét hétfőn 18.00-kor a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes sorsoló program (random.org) igénybevételével sorsolja ki a nyertes profilt.

A nyerteseket Facebook oldalunkon értesítjük (vezetéknév kezdőbetűje, teljes keresztnév és az e-mail címből pár karakter). Játékos a nyereményéért az értesítést követő 1 héten belül jelentkezhet, a határidőn túli visszajelzés jogvesztő. A nyeremény kiszállítása postai úton történik, ezért feltétel, hogy a Játékos megadja a szállítási címet. Postázás a kapcsolatfelvételtől számított 2 hét.

Nyeremény

Heti nyeremény: Jack Daniel’s Honey 0.7 literes whisky
Főnyeremény: 1 db 2 főre szóló 2 éjszakás szállás a Gyulán található 4 csillagos Komló Hotelbe, amit a nyertes 2018.március 31-ig használhat fel.

A nyeremény más nyereményre és készpénzre nem váltható, más személyre nem ruházható át, kereskedelmi forgalomba nem hozható és nem értékesíthető tovább.

Minden egyéb itt nem szabályozott esetben az Általános részvételi- és játékszabályzat az irányadó.

Általános részvételi- és játékszabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban Szabályzat) vonatkozik a Havasweb Kft. (a továbbiakban Szervező) által üzemeltetett www.italkereso.hu weboldalon vagy eseményen megjelenő valamennyi Nyereményjátékra (a továbbiakban Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel. A Szervező Játékonként eltérő szerződéses partnere (a továbbiakban: Partner), a Partner neve megtalálható a Játék leírásánál. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos részvételi- és játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti és a jelen, valamint Adatvédelmi Tájékoztató foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez, illetve elfogadja a Felhasználási feltételeket.

I.A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: - a Partner tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok
- a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
- egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;


II. A Játék leírása, időtartama

A Játékok leírását, feltételeit, időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

III. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni:
- adott Játéknál kért adatok hiánytalan megadásával,
- feltett kérdésre történő válaszadással,
- egyéb feltételek, pl. hírlevélre történő feliratkozás, regisztráció, stb.
Adott esetben a nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím esetleg postai szállítási cím, telefonszám megadása. A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. A Szervező jogosult kizárni annak a játékosnak a pályázatát, aki a játék szellemiségével ellentétes módon, tisztességtelen eszközökkel vesz részt.

IV. Nyeremény

A Játékok nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák. Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék, akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy kerül átadásra. A nyeremények Partner általi felajánlások, azokat a Partner közvetlenül a Nyertes részére adja át, Szervező tulajdonába nem kerül. Partner vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

Jack Daniel’s-t felajánlotta: Rojik Italnagyker Kft. ( www.rojik.hu )
Szállást felajánlotta: Gyulai Komló Kft. ( www.komlohotelgyula.hu )

V. Sorsolás

A sorsolás minden esetben a véletlenszerűség elve alapján történik. Minden sorsolás a http://www.random.org/ segítségével történik. A sorsolás nem nyilvános, az a Szervező 2 tagjából álló sorsolási bizottság előtt történik, a sorsolásról a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül. A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet a Szervező a székhelyén őrzi.

VI. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a sorsolás utáni 5 munkanapon belül értesítjük (a regisztrációkor megadott) e-mail címén. Nyertes játékos az értesítés megküldésétől számított 5 naptári napon belül köteles válaszolni, és - megküldeni kapcsolatfelvétel céljából adatait - vezetéknév, utónév, e-mail cím, lakcím/kézbesítési cím, telefonszám, adóazonosító jel, születési idő -, -illetve nyilatkozatát, hogy a nyereményt személyesen vagy postai úton kívánja-e átvenni/kézhez kapni. Ellenkező esetben Szervező a játékot lezárja, és ez esetben a nyertes nem jogosult a nyeremény igénylésére, illetve panasszal nem élhet. A Szervezőt ebben a körben semmilyen felelősség nem terheli. A fentieket a Játékos kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.
Ha valaki azonban mégsem kapna levelet, de a Portálon, illetve a Portál közösségi oldalán közzétett nyertesek között felismeri magát, kérjük, jelentkezzen a hello@italkereso.hu e-mail címen, neve, felhasználóneve, postacíme megírásával, feltüntetve azt is, hogy melyik játékban és mikor nyert.

VII. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény kizárólag akkor kerül a nyertes részére átadásra/kézbesítésre, ha hitelt érdemlően igazolja (személyi igazolvány másolat), hogy a 18. életévét betöltötte. Személyes átvétel esetén felek egyeztetnek az átvétel pontos idejéről, az átadás-átvételről jegyzőkönyv kerül felvételre. A nyereményt a Szervező – amennyiben a nyertes a postai kézbesítést választja - a Magyar Posta szolgáltatásainak igénybevételével kézbesíti a nyertesnek A nyereménytárgyakat a Partner kézbesíti, vagy kézbesítteti a nyerteseknek. A kézbesítés átfutási ideje, akár egy hónap is lehet. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét. A nyeremény postázását Partner csak Magyarország területén vállalja, ellenkező esetben személyes átvétel szükséges. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt, valamint a Partnert semmilyen felelősség nem terheli.

VIII. Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám, stb) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje és felhasználja. A nyertesek név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremények kézbesítése / a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Szervező átadja a Partnernek. Az a Játékos, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy a Partner termékeivel/szolgáltatásival kapcsolatos információkat, anyagokat küldjön részére, valamint ahhoz, hogy ennek érdekében a Szervező a játék regisztrációkor megadott adatait átadja a Partnernek, mint adatkezelőnek, azonban adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával elektronikus levélben kérheti adatai törlését a Szervezőtől, a nyertesek kötelező adatkezelésén túlmenően. Mind a Szervező, mind a Partner a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között. További adatkezeléssel kapcsolatos információk: Adatvédelmi Tájékoztató

IX. Felelősség kizárás

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek és a Partnernek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. A Szervező jogosult kizárni annak a játékosnak a pályázatát, aki a játék szellemiségével ellentétes módon, tisztességtelen eszközökkel vesz részt.

X. Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint fénykép beküldése esetén fényképét a Szervező az adott nyereményjátékot közzétevő weboldalán, ill közösségi oldalán nyilvánosságra hozza. A Játékos a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Játékoson kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Kelt: Budapest 2017. december 07.
Frissítve: Budapest 2018. január 03.